Raad van de Europese Unie

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/cfsp/106338.pdf

Brussel, 20 februari 2009
6789/09 (Presse 49)
P 28
(OR. en)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de bouw van nederzettingen door Israël

De Europese Unie veroordeelt de Israëlische plannen voor de bouw van een nederzetting in de nabijheid van de nederzetting Adam op de Westelijke Jordaanoever. Indien deze plannen doorgaan, zal er dus weer een nieuwe nederzetting ontstaan. De Europese Unie doet een dringend beroep op Israël om zich te herbezinnen op de voorgenomen bouw van de nederzetting, die een inbreuk op het internationaal recht zou vormen, tegen de routekaart in zou gaan en een schending van de in Annapolis door Israël aan de Palestijnen en de internationale gemeenschap gedane beloften zou zijn. Volgens onze berichten bedroeg het aantal nieuw aangelegde bouwwerken in 2008 1257, waarvan 748 vaste gebouwen en 509 mobiele faciliteiten.
Het bouwen van nederzettingen vorm een ernstige hinderpaal voor vrede in het Midden-Oosten en voor de inspanningen van de internationale gemeenschap om het vredesproces in het Midden- Oosten vooruit te helpen. Zoals de Europese Unie consequent duidelijk heeft gemaakt, is duurzame vrede in het Midden-Oosten zonder de stichting van een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Doorgaan met het bouwen van nederzettingen brengt dit vooruitzicht ernstig in gevaar. Het bouwen van nederzettingen ondermijnt alle inspanningen van de Arabische partners die zich inzetten voor een vreedzame oplossing van het conflict, en doet de vraag rijzen of het Israël wel ernst is met het werken aan de tweestatenoplossing.