Gemeente Alkmaar


1
BESLUITENLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 februari 2009 Aanwezig:
P.M. Bruinooge, voorzitter
J.C. Meijer
drs. S.H. Binnendijk
W.A.J. van Veen
drs. N.M.C. Alsemgeest
mevr. ir. A. van Dam
drs. J.C.M. Cox, gemeentesecretaris.

1. Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2009 wordt vastgesteld.
2. Besluiten
09.2612 'Ontmoeten en samenleven', een nieuwe visie op het sociaal cultureel werk Meijer
Probleemstelling:
Na bespreking van de nota 'Ontmoeten en samenleven' in de commissie Samenlevingszaken d.d. 9 december 2008, is de inspraak gestart. Op basis van de inspraak kan gesteld worden dat er breed draagvlak bestaat voor de nieuwe visie. De nota zet in op het versterken van de ontmoetingsfunctie in de wijk zodat meer mensen kunnen 'meedoen' en de sociale samenhang tussen groepen verbetert. Besluit:
In te stemmen met de nota 'Ontmoeten en samenleven' en de nota, na bespreking in de commissie Samenlevingszaken van 10-03-2009, vast te laten stellen in de raadsvergadering van 02-04-2009.
09.2418 Deelsubsidieregeling-bewonersinitiatieven
Meijer
Probleemstelling:
Het rijk investeert 95 miljoen euro in 31 gemeenten, waaronder Alkmaar om bewonersinitiatieven te stimuleren. Gemeente kunnen ervoor kiezen dit geld via het zogenaamde voucher(waardebonnen)systeem bij bewoners terecht te laten komen. Bewoners kunnen via dit systeem een plan indienen om hun eigen wijk te verbeteren. Bijvoorbeeld voor een speelplaats, een ophaalactie voor zwerfafval, bejaardengymnastiek, een wijktheaterproductie, een stel bloembakken, of een huiskamer voor ouderen.

2
Besluit:

1. De bijgevoegde deelsubsidieregeling bewonersinitiatieven vast te stellen;
2. op korte termijn een voorstel tegemoet te zien voor het al dat niet bepalen van subsidieplafonds per wijk en/of maatstaven waarnaar subsidieaanvragen kunnen of moeten worden beoordeeld.
09.2440 Uitbreiding kantoor De Hooge Waerder
Binnendijk
Probleemstelling:
Sedert begin jaren tachtig vormen de gebouwen op de hoek Kooimeerlaan/Kennemerstraatweg de hoofdvestiging van De Hooge Waerder Accountants, Belastingadviseurs, Juristen. Laatstelijk is ook het pand Kennemerstraatweg 309/ hoek Heilooër Tolweg met bijbehorende grond verworven. Een verdere bestemmingswijziging naar kantoren ligt, de huidige situatie in ogenschouw nemend, dan ook voor de hand. Zeker aangezien voorliggende locatie gekarakteriseerd wordt door een zware geluidsbelasting vanwege het wegverkeer waarvoor een oplossing niet voorhanden is en waardoor een woonfunctie zeer problematisch is. Het thans voorliggende bouwplan is uit stedenbouwkundig en welstandelijk oogpunt aanvaardbaar, doch in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Kooimeer-West". Op voorhand hebben enkele bewoners van de Kooimeerlaan alsmede de Bewonerscommissie Kooimeerlaan/Kennemerstraatweg hun bedenkingen tegen de realisering van het bouwplan naar voren gebracht. Deze bedenkingen zijn niet van dien aard dat aan het bouwplan geen medewerking kan worden verleend. De uitbreiding van De Hooge Waerder vormt geen belemmering bij een mogelijke aanpassing van het kruispunt Heilooër Tolweg/Kennemerstraatweg. Besluit:

1. Over te gaan tot het volgen van een procedure als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening teneinde vrijstelling alsmede bouwvergunning te kunnen verlenen voor het veranderen en vergroten van het kantoorpand van De Hooge Waerder aan de
Kooimeerlaan/Kennemerstraatweg.

2. Alvorens een definitieve beslissing te nemen de aanvraag en daarbij behorende stukken waaronder de ruimtelijke onderbouwing van het verzoek om opiniërende bespreking voor te leggen aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
09.2465 Zienswijzen op Mer Gasopslag Bergermeer (TAQA) Binnendijk
Probleemstelling:
TAQA Energy B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Gasopslag Bergermeer (BGS - Bergermeer Gas Storage). Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Voor het project wordt aardgas opgeslagen in een nu nagenoeg uitgeput ondergronds aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Ten behoeve van dit project is een milieueffectrapport geschreven. Dit milieueffectrapport ligt ter inzage vanaf 15 januari 2009. Tot en met 26 februari 2009 kan een ieder zienswijzen indienen.
3
Besluit:

- de zienswijzen met betrekking tot de milieueffectrapportage Bergermeer Gasopslag vast te stellen

- de zienswijzen per brief aan te bieden aan het Ministerie van Economische Zaken, TAQA en de Commissie voor de Milieueffectrapportage de zienswijzen ter kennisname aan te bieden aan de raadscie SOB 09.1926 Toepassing artikel 19, lid 2 WRO voor het oprichten van een achttal appartementen Binnendijk aan de Spanjaardstraat 1 - 3.
Probleemstelling:
Het perceel valt in het bestemmingsplan "Oostelijk deel Binnenstad I" en het bouwplan is hiermee in strijd, omdat meergezinswoningen niet zijn toegestaan en de maximale bouwdiepte wordt overschreden. In 2002 is reeds bouwvergunning verleend voor dit perceel (bouw van twee woningen) met dezelfde oppervlakte (ook via een vrijstellingsproc. ex. artikel 19, lid 2 WRO). Dit bleek niet exploitabel, vandaar dat deze aanvraag is ingediend. Het bouwplan is zowel stedenbouwkundig als welstandelijk akkoord bevonden.
Besluit:
over te gaan tot het volgen van een procedure als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO voor het oprichten van een achttal appartementen aan de Spanjaardstraat 1 - 3. 09.1714 Kapvergunning voor 3 abelen ø20-65 aan de Herculesstraat 75. Binnendijk
Probleemstelling:
Voor het kappen van gemeentelijke bomen is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders.
Besluit:
Het sectorhoofd Stadsbeheer, op grond van het bepaalde in artikel 2 van de gemeentelijke Kapverordening vergunning te verlenen voor het kappen van 3 abelen ø20-65 aan de Herculesstraat 75.
09.1835 Startnotitie RAAK-aanpak kindermishandeling V. Veen
Probleemstelling:
In de periode 2003 - 2006 is in 4 regio's een proef gedaan met een geïntegreerde aanpak van kindermishandeling volgens de methode van de Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). Naar aanleiding van deze proef heeft minister Rouvoet van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin besloten deze aanpak landelijk in te voeren. In april 2008 hebben betrokken wethouders van de centrumgemeenten en gedeputeerden in de Actieverklaring Aanpak Kindermishandeling aangegeven de RAAK aanpak te willen invoeren. In 2011 dient deze aanpak in alle gemeenten te zijn ingevoerd. Alkmaar is aangewezen als een van de 35 centrumgemeenten, die geld hebben ontvangen voor de aanstelling van een projectleider. Alkmaar heeft daarmee de verantwoordelijkheid voor de invoering van RAAK in Noord Kennemerland en West-Friesland.

4
Besluit

1. De startnotitie voor de RAAK-aanpak kindermishandeling voor Noord- Kennemerland en West Friesland vast te stellen.

2. Via de beleidsmedewerker Huiselijk geweld en Kindermishandeling, tevens RAAK-coördinator, de startnotitie ter vaststelling te laten agenderen voor het college van B&W in Hoorn.

3. De startnotitie te agenderen in het PONK Zorg en WMO van 11 maart, waarin de aanpak wordt toegelicht en de regiogemeentes wordt gevraagd actief de eigen plaatselijke organisaties te betrekken.

4. Via Hoorn de startnotitie te agenderen in het MADIVO, het portefeuillehouderoverleg in West Friesland.

5. De startnotitie en uw besluit ter kennis te brengen van de commissie Samenlevingszaken.

6. Begin 2011 een eindevaluatie tegemoet te zien. 09.2656 Wijkknooppunt Daalmeer
V.Veen
Probleemstelling:
De gemeenteraad heeft eerder besloten dat het maatschappelijk gewenst is dat er een wijkknooppunt voor Wonen, welzijn en zorg komt bij winkelcentrum Daalmeer. Een aantal organisaties heeft het initiatief daartoe genomen; Kennemer Wonen trekt deze initiatiefgroep. De locatie is thans grotendeels gemeentegrond. Voor de realisatie van het plan zullen de bestaande school en wijkcentrum moeten worden gesloopt. Beide komen terug in de nieuwbouw. De grondexploitatie moet worden vastgesteld. Vanuit Dekkergelden wordt een bijdrage voorgesteld.
Besluit:

1. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. Het raadsvoorstel aan te vullen als volgt: na vijf jaar zal de extra huurlast van 29.000 worden geïncorporeerd in het Masterplan Basisonderwijs. 09.2523 Vragen van het lid van de raad, de heer V. Kloos, namens de fractie OPA inzake V.Veen Politie Keurmerk Veilig Wonen
Probleemstelling:
Het lid van de raad, de heer V. Kloos, heeft ons bij brief van 15 januari 2009 vragen gesteld inzake het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Besluit:
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
08.19256 Plan van aanpak convenant 'Kinderen doen mee!' V. Veen
Probleemstelling:
De staatssecretaris SZW heeft als ambitie het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede deze kabinetsperiode met de helft terug te brengen. Om deze ambitie te realiseren heeft wethouder Van Dam gezamenlijk met de staatssecretaris op 30 juni 2008 het convenant 'Kinderen doen mee!' ondertekend. Het convenant is 1 juli in werking getreden en vervalt 1 januari 2011.
5
Door het convenant te sluiten heeft de gemeente Alkmaar uitgesproken het aantal Alkmaarse kinderen in arme gezinnen dat niet maatschappelijk participeert met de helft terug te willen brengen. In dit plan van aanpak is deze ambitie vertaald naar concrete acties.
Besluit:

1. In te stemmen met het plan van aanpak convenant 'Kinderen doen mee!' zoals in deze nota omschreven.

2. De financiële dekking als volgt te regelen: a. Een bedrag van 231.000 in de begroting 2009 als uitgave op te nemen en ten laste te laste van product minimabeleid;
b. Een bedrag van 80.000 in de begroting 2009 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ten laste van product minimabeleid; c. Een bedrag van 311.000 in de begroting 2010 op te nemen als uitgave in product minimabeleid en te dekken met de onttrekking uit de bestemmingsreserve.

3. Deze nota ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken aan te bieden.
09.1918 Acties jongerenhuisvesting
Alsemgeest
Probleemstelling:
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 5 juni 2008 het Initiatiefvoorstel Jongerenhuisvesting aangenomen en daarmee het college van burgemeester en wethouders gevraagd om te komen met voorstellen voor de huisvesting van jongeren (inclusief studenten). De raad vindt dat jongeren te weinig aan bod komen en wil dat het aanbod voor jongeren wordt vergroot en hun positie op de woningmarkt verbetert. In het raadsvoorstel is vermeld welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke acties nu worden voorgesteld.
Besluit:

1. In te zetten op de realisatie van nieuw aanbod voor jongeren middels het aanjaagprogramma woningbouw dat mede gericht is op de totstandkoming van woningen die geschikt zijn voor jongeren.

2. In te stemmen met de acties voor jongerenhuisvesting die zijn opgenomen in het raadsvoorstel en de bijbehorende notitie.

3. Deze acties ter bespreking aan te bieden aan de commissie SOB met het verzoek deze met positief advies voor te leggen aan de gemeenteraad.
4. Voor de realisatie van tijdelijke huisvesting de mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening optimaal te benutten en daarbij gebruik te maken van ervaringen in andere studenten-steden waar tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd met toepassing van de nieuwe WRO zoals Hilversum.
6
09.2566 Inzet ISV budget 2009
Alsemgeest
Probleemstelling:
Per 1 januari 2006 is het nieuwe Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) van kracht. Deze vervangt het Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten (BRRM) en het Besluit Rijkssubsidiering Onderhoud Monumenten (BROM).
Deze subsidie krijgen ze door een periodiek instandhoudingsplan (PIP) bij het Rijk in te dienen. Financieel gezien kunnen niet alle rijksmonumenten tegelijk instromen. Daarom zijn molens als eerste ingestroomd (2006). De hofjes en anderen in 2007 en 2008 en onze kerkelijke Rijksmonumenten stromen 2010 en 2011 in. Voor de molens en hofjes en openbare gebouwen heeft u per besluiten van 14-03-2006 onder nr. 3898 en 08-05-2007 nr. 6606, het opstellen van een PIP gesubsidieerd voor 30 %, met een max. van 1.000,00. Het doel hiervan is ook de gemeente te betrekken bij de plannen en dat op termijn een structurele bijdrage van het Rijk zal leiden tot een vermindering van het beroep dat in dit kader vaak op de gemeente wordt gedaan. In 2010 stromen voor Alkmaar de Kerkelijke monumenten in de regeling. Het maken van een PIP is hiervoor gezien de omvang van het gebouw kostbaar. Financieel betekend het bovenstaande dat twee kerken instromen in 2010 en zouden max. 5.000,-- uit het gereserveerde volume van 275.000,-- krijgen. In 2011 stromen
7 kerken in en kunnen een maximale bijdrage krijgen uit het structurele volume. Als de kerken het maximale subsidiebedrag van het Rijk krijgen (65 % van 100.000,-- per 6 jaar) dan ook hierover 30 % door de gemeente mee te subsidiëren over de subsidiabele kosten (c.). Deze kosten te betalen uit het structurele volume van 275.000,-- per jaar.
Besluit:

1. De indiening bij het rijk van meerjarige instandhoudingsplannen (PIP) voor de in 2009 in te stromen rijksmonumenten, in de zin van de subsidieverordening stedelijke vernieuwing Alkmaar 2003, als een bijzonder geval te beschouwen.
2. Op grond daarvan op artikel 1.11 van de verordening uit het voor de restauratie van rijks-/ en gemeentelijke monumenten gereserveerde volume 2009 een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen van 30 % tot een maximum van 2.500,00. Aan deze bijdrage de voorwaarde te verbinden, dat zij voor 1 september 2009 en 2010 voor de bij de Rijksdienst Archeologie Cultuurlandschap en Monumentenzorg en de gemeente een subsidie aanvraag indienen.

3. Op grond daarvan op artikel 1.11 van de verordening uit het voor de restauratie van rijks-/ en gemeentelijke monumenten gereserveerde structurele volume 2010 en 2016 ook een subsidie beschikbaar te stellen van 30 % van de door de Rijksdienst uitgekeerde subsidiabele kosten.
7
09.2881 Verstedelijkingsafspraken 2010-2020; Gebiedsdocument Noord-Holland Noord Alsemgeest
Probleemstelling:
De bestaande woningbouwafspraken van het ministerie VROM met provincies en gemeenten lopen in 2010 af. VROM wil in een nieuwe ronde naar verstedelijkingsafspraken met de regio's voor 2010-2020. VROM wil daarbij de omslag maken van kwantitatieve woningbouwafspraken naar integrale regionale verstedelijkingsafspraken. In dit gebiedsdocument is de visie van Noord-Holland Noord omschreven en vertaald in een aantal prioritaire projecten waarvoor de regio ondersteuning vanuit het Rijk vraagt. Het gebiedsdocument dient als 'discussiestuk' voor het gesprek met minister Van der Laan (WWI) in april over de te maken verstedelijkingsafspraken.
Besluit

1. In te stemmen met het concept gebiedsdocument Noord-Holland Noord ten behoeve van het gesprek met de minister omtrent verstedelijkingsafspraken
2010-2020, na verwerking van de voorgestelde aanpassingen, mede in overleg met de wethouders Binnendijk en Alsemgeest, die gemandateerd worden voor het vaststellen van de wijzigingen.

2. In te stemmen met het verzenden van de informatieve brief aan de gemeenteraden over de verstedelijkingsafspraken, de provinciale structuurvisie en de samenwerking in de regio Alkmaar; desgewenst een raadscommissie terzake te beleggen.

3. Kennis te nemen van de algehele planning die als bijlage dient bij de informatieve brief aan de gemeenteraden.

09.2429 Aanvraag subsidie stimulering wijkeconomie Overdie Ministerie van Economische V.Dam Zaken
Probleemstelling:
Het ministerie van Economische Zaken biedt aan gemeenten de gelegenheid om in het kader van de stimulering van de wijkeconomie in de krachtwijken eenmalig subsidie aan te vragen. Een integrale aanpak is vereist. Het Wijkservicebedrijf heeft als belangrijke doelstelling de wijkeconomie te bevorderen door meer mensen aan het werk te helpen in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Het is een integraal samenwerkingsverband van UWV Werkbedrijf, SVB, Inova, WNK en SoZaWe. De werkgeversbenadering inzake arbeidsmarkt -i.s.m. de Kamer van Koophandel- is een belangrijke schakel in deze integrale aanpak. Aangezien de subsidievoorwaarden van het ministerie van EZ naadloos aansluiten bij de ontwikkelde aanpak in Overdie wordt een aanvraag ingediend.
Besluit:
Akkoord te gaan met het indienen van de subsidieaanvraag ad 595.000 voor 2009,
2010 en 2011 bij het ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de stimulering wijkeconomie Overdie.