Gemeente Zandvoort


College Zandvoort beantwoordt brief verontruste Middenboulevardbewoner

10-02-2009

De commissie Raadszaken bespreekt op 10 februari drie Middenboulevardstukken: de Notitie erfpacht Middenboulevard, de Nota van uitgangspunten Middenboulevard en het Voorbereidingsbesluit Middenboulevard. Op 11 februari volgt de bespreking van de herziene grondexploitatieraming in de commissie Planning en Control. Net voor deze belangrijke bijeenkomsten heeft het college van Burgemeester en Wethouders een brief beantwoord van een verontruste Middenboulevardbewoner. Het nieuwe bestemmingsplan komt eraan!

Hieronder volgt de beantwoordingsbrief
Lees ook de vooraankondiging van de commissievergaderingvan 10 02 2009 - klik hier. Lees ook de vooraankondiging van de commissievergadering van 11 02 2009 - klik hier. Lees ook de beantwoordingsbrief waarin het college aanvullende vragen beantwoordt - hier. Lees ook het recente interview met de projectwethouder over de Middenboulevardperikelen - klik hier.

Geachte (geanonymiseerd,noot red.)

In uw brief van 11 december 2008, uit u uw bezorgdheid over de vertraging in de plannen voor de Middenboulevard.

Wij begrijpen dat een aantal bewoners in het gebied niet tevreden is met de gang van zaken van de afgelopen jaren. Uw bezorgdheid richt zich op het bestemmingsplan dat door de provincie niet is goedgekeurd, de verschillende plannen die door de bewoners niet acceptabel werden geacht en een toename van verwaarlozing in het gebied omdat groot onderhoud achterwege blijft in verband met de onzekerheid over wat er in het gebied zal gaan gebeuren.

Om aan de onzekerheid een eind te maken is het van belang dat er een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. Om de bewoners in het gebied te betrekken bij dit nieuwe bestemmingsplan zijn overlegplatforms ingesteld. De wensen van de bewoners en de ondernemers in het gebied worden meegewogen bij het nieuwe bestemmingsplan. Dit democratische proces zal uiteindelijk leiden tot een besluit van de gemeenteraad.

Het is voor de gemeente onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Er spelen verschillende belangen in het gebied. Bijvoorbeeld bewoners die bang zijn voor verlies aan uitzicht of hoogbouw voor de deur, de belangen van de ondernemers die een kwaliteitsimpuls willen en de parkeerplaatsen die voldoende beschikbaar moeten zijn. De gemeente wil de openbare ruimte graag snel opknappen en ondertussen speelt ook de kans dat de kust misschien versterkt moet worden, waar ook rekening mee moet worden gehouden.

De onzekerheid die het gebied nu kenmerkt zal, met het nieuwe bestemmingsplan weggenomen worden. Wij verwachten dat eind 2009 het bestemmingsplan Middenboulevard door de raad zal worden vastgesteld

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zandvoort

de gemeentesecretaris, de burgemeester

(Inmiddels heeft het college besloten tot een verkorte bestemmingsplanprocedure, waardoor de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk al in september kan plaatsvinden