Waterschap Vallei & Eem

Nieuwsbrief Algemeen Bestuur

Jaargang 5 Nummer 2 - februari 2009 (vergadering 19 februari 2009)

Algemeen Bestuur wil zichtbaar en innovatief waterschap

Het Algemeen Bestuur van het waterschap wil dat Waterschap Vallei & Eem in de toekomst voor de burger zichtbaarder wordt en innovatieve oplossingen toepast. Dat was de rode draad in de reacties op het startdocument van het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden. Zo pleitte Frans ter Maten (Water Natuurlijk) om relatiemanagement en communicatie als vast onderdeel op te nemen in startnotities, die in het Algemeen Bestuur aan de orde komen. Ook wilde hij relatiemanagement als speerpunt opgenomen zien. Dagelijks bestuurslid Marjan Brouwer (Water Natuurlijk) deed de toezegging om zijn aanvullingen op het startdocument over te nemen. Naast enkele kritische kanttekeningen was er vooral instemming met de inhoud van het startdocument. Marjan Brouwer nam tevreden kennis van de instemmende reacties. De kritische kanttekeningen betroffen met name de onderwerpen maatschappelijk verantwoord ondernemen, buitenlandbeleid en cultuurhistorie. Alle drie de onderwerpen komen in de loop van dit jaar nog uitgebreid aan de orde. Nu al vroeg Jef Landman (CU) aandacht voor het visvriendelijk maken van gemalen en architectuurbeleid als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De fracties van de Kamers van Koophandel, LTO (landbouw), AWP en VVD lieten nu al weten buitenlandbeleid geen kerntaak voor het waterschap te vinden. Willem van Ginkel (LTO) pleitte ervoor om meer met het markante Waterschapsgebouw te doen. Innovatie scoort hoog op het wensenlijstje van het Algemeen Bestuur. Verschillende bestuursleden pleitten voor innovatieve oplossingen om de problemen op het gebied van waterkwaliteit op te lossen. Wim Nooijen van de AWP vroeg zich af of het waterschap bij de vergelijking met andere waterschappen wel goed gewaardeerd is op het onderdeel innovatie. 'Bij het realiseren van vierde trappen op onze zuiveringen zijn we zeer innovatief bezig.' Ook Erik Eggers (KvK) was zeer te spreken over de wijze waarop het waterschap aan het werk was gegaan om extra fosfaten uit het water te halen op de rioolwaterzuiveringen in Nijkerk, Bennekom en Woudenberg.

Aart van Malenstein (PvdA) acht de communicatie met de burger belangrijk. Hij vindt dat de verslagen voor buitenstanders leesbaar moeten zijn en pleitte ervoor bij de personen in het verslag de partijen te vermelden. Ook wilde hij graag vermeld hebben welke fracties voor of tegen hebben gestemd bij stemmingen. Die toezeggingen kreeg hij van de dijkgraaf. Rol Algemeen Bestuur.
Zowel Jef Landman (CU) als Aart van Malenstein (PvdA) wilden een belangrijkere rol van het Algemeen Bestuur. Zij pleitten ervoor om het Algemeen Bestuur vroegtijdig bij de ontwikkeling van beleid te betrekken en niet alleen achteraf om een oordeel te vragen. Ook wilden zij graag inzicht in de alternatieven die het dagelijks bestuur vanuit de organisatie krijgt Bert van Vreeswijk (SGP), Aart van Malenstein (PvdA) en Theo Bos (VVD) hielden een pleidooi om in januari 2010 al een eerste evaluatie van deze startnotitie te houden. Marjan Brouwer verwachtte dat tegen die tijd de nieuwe visie 2010 - 2014 er zou zijn. 'Een mooi moment om het beleid na 1 jaar te evalueren', aldus Brouwer.

Regisseur bij gebiedsprocessen
In de startnotitie staat ook dat het waterschap als regisseur op wil treden in gebiedsprocessen. Wim Nooijen (AWP) pleitte vooral om goede afspraken maken met de provincies en gemeenten. Vanuit de fracties van de Kamers van Koophandel en LTO kwamen pleidooien voor meer agrarisch en particulier natuurbeheer. Francisca van Hierden (CDA) en Willem van Ginkel (LTO) benadrukten dat grondverwerving alleen op vrijwillige basis dient te gebeuren. Dagelijks Bestuurslid Marjan Brouwer (Water Natuurlijk) gaf toe dat grondverwerving voor de aanleg van ecologische verbindingszones en de verdrogingbestrijding een moeizaam proces is. 'Het valt niet mee, maar vaak lukt het wel' voegde Brouwer eraan toe. Zij vindt dat draagvlak in de regio een belangrijke voorwaarde is en dat de grondverwerving in eerste instantie op vrijwillige basis moet gebeuren. Ruilverkaveling en kavelruil kunnen daarbij een rol spelen.

Cross Border Lease
Waterschap Vallei & Eem heeft in 1997 en 1998 de meeste rioolwaterzuiveringen verkocht of verhuurd aan Amerikaanse investeerders en leasde de installaties terug. Doel van deze constructie was het laag houden van de waterschapstarieven voor de burger. Het was destijds een legaal instrument. Zowel de Amerikaanse investeerders als de waterschappen hadden hier voordeel bij. Nu de Amerikaanse regelgeving is gewijzigd, willen twee van de drie Amerikaanse bedrijven de constructie beëindigen. Daarvoor is instemming van het waterschap nodig. Het Dagelijks Bestuur had aan het Algemeen Bestuur de uiterst ingewikkelde zaak ter kennisneming voorgelegd. Diverse sprekers gaven aan verrast zijn door de ingewikkelde materie. Ook Dagelijks Bestuurslid Roel Boer (KvK) deelde mee als nieuwbakken heemraad met de materie geworsteld en vroeg begrip voor zijn situatie. 'Eigenlijk mag je nieuwe Algemeen Bestuursleden niet met dergelijke ingewikkelde materie confronteren en ook een nieuwe heemraad niet', aldus Boer. Na de toelichtingen van Roel Boer en directeur Gerard Dalhuisen ging het bestuur akkoord met het starten van de onderhandelingen met de investeerders. Boer gaf aan dat het waterschap er naar verwachting niet slechter op zal worden door het beëindigen van de overeenkomst. 'Het netto effect is pas aan het einde van de rit duidelijk.' Dalhuisen stelde het bestuur gerust door toe te lichten dat er aan het begin van de overeenkomst al is afgerekend. 'In een apart potje zit het bedrag dat het waterschap aan winst oplevert. Elk jaar gaat er een stukje van deze bestemmingsreserve naar de exploitatie.' Het geld voor het terugkopen is ook al geregeld. 'Het gaat ons geen enkele cent kosten. We moeten wel adviseurskosten maken', aldus Dalhuisen. Er valt straks waarschijnlijk ongeveer 4,6 of 4,7 miljoen vrij. 'Het is aan het Algemeen Bestuur om daarover straks te beslissen' lichtte Dalhuisen toe. Andries Boone (VVD) ziet de ontstane situatie als een kans om van deze constructie af te komen onder het motto 'eens maar nooit weer.' Het doel was destijds lastenverlaging voor de burger. Dat doel spreekt Boone aan. Maar met de constructie heeft hij moeite. Vandaar dat de VVD-fractie een motie over dit onderwerp had voorbereid. De VVD vraagt in de motie
- om in de toekomst geen omstreden Cross Border Leaseconstructies af te sluiten;
- om te zorgen voor vervangende meeropbrengsten door investeringen in technische oplossingen; en
- het college om op korte termijn met voorstellen daartoe te komen. Dagelijks Bestuurslid Roel Boer ontraadde de motie. Hij gaf aan dat het vorige Algemeen Bestuur al had besloten om niet opnieuw dergelijke constructies af te sluiten.' De andere twee onderdelen staan los van de zaak waar het hier over gaat,' aldus Boer. De VVD-fractie besloot de motie toch in te dienen. Alleen de fracties van de VVD en de PvdA stemden voor de motie, die met vier 'stemmen voor' niet werd aangenomen.

Groen licht voor aanbesteding vierde trappen
Het maakte het Algemeen Bestuur niet veel uit hoe het waterschap de bouw van extra zuiverings-installaties op de rioolwaterzuiveringen aanbesteed: óf eerst een krediet aanvragen óf eerst aanbesteden en dan krediet aanvragen. Belangrijker vond het bestuur 'dat je in de buurt komt van de prijs die je in je achterhoofd hebt zitten.' Erik Eggers (Kamers van Koophandel) wilde graag weten hoe ver de andere partners zijn met de maatregelen die moeten worden genomen om het Eemmeer weer helder te krijgen. Hij uitte zijn zorg over het realiseren van toezeggingen van andere overheden. Eggers stelde dat als anderen hun maatregelen niet realiseren, onze investering ondoelmatig zou kunnen zijn. Dagelijks Bestuurslid Breunis van der Weerd (SGP) zegde toe bij de Visie Effect Rapportage in te gaan op de stand van zaken van het totale 'BEZEM-project', zoals dit project wordt genoemd. Het Algemeen Bestuur ging akkoord met het voorstel om eerst aan te besteden en daarna pas het krediet voor de uitvoering beschikbaar te stellen.

Leren van kredietoverschrijding rioolgemaal
Het Algemeen Bestuur heeft de overschrijding van het krediet voor de renovatie van het rioolgemaal Wageningen geaccepteerd. Het had veel vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar wilde vooral leren van dit project. Dagelijks Bestuurslid Breunis van der Weerd (SGP) gaf aan dat dit een uniek project is en betwijfelde of een externe evaluatie veel nieuws op zou leveren. 'En die kost wel weer geld.' Het project is uniek omdat midden in de stad een rioolgemaal in een monument staat dat een rol speelt bij de 5-mei-viering. Van der Weerd wijdde de kredietoverschrijding vooral aan een aantal niet te voorziene tegenvallers. ' De Wet van Murphy is hier van toepassing', betoogde Van der Weerd. 'Ook heeft wellicht een bepaalde mate van onderschatting en de voorzichtige wijze van begroten een rol gespeeld. Achteraf gezien is het een verkeerde keuze geweest om geen bouwkundig onderzoek te laten doen.' Wim Nooijen (AWP) bleef aandringen op een externe evaluatie. Die toezegging kreeg hij niet van het Dagelijks Bestuur. Dat wilde zich eerst intern daarover beraden en zal daarop terugkomen.

Moba-gat
Bij de rondvraag stelde Jaap van de Heg (LTO) het Moba-gat in Ede aan de orde. Hij stelde twee vragen: 'Hoe kan het dat de controles nu wel geïntensiveerd zijn door een mobiel laboratorium?'. Gerard Dalhuisen antwoordde dat VROM en RIVM naar aanleiding van de commotie bedacht hebben om steekproefsgewijze de kwaliteit van het water in een mobiel laboratorium bij het MoBa-gat te meten. De tweede vraag van Van der Heg was of het waterschap zelf ook bagger in de plas stort. Directeur Dalhuisen antwoordde dat dat niet het geval is, maar dat er wel een aannemer is die baggerwerken in Bunschoten uitvoert en de bagger aanbiedt om daar te storten. De aannemer is vrij de bagger binnen de wettelijke regels af te zetten. Hij biedt de bagger aan bij de Grondbank Midden-Gelderland, die ook het Moba-gat ondieper maakt. 'Dat is alleen te voorkomen als we in het bestek opnemen dat de bagger niet in het Moba-gat mag worden gestort.' Maar dan gaat het naar een andere plas, aldus Dalhuisen.

---- --