Gemeente Hilversum

Vragen ex art. 41 R.v.O. Bouwplan afslaggebouw driving range Hilversumse Golf Club

publicatiedatum: dinsdag 24 februari 2009

Hilversum, 24 februari 2009

Geacht College,

Tijdens de Discussie van 20 augustus 2008 werd het voorstel "Bouwplan afslaggebouw driving range Hilversumse Golf Club" besproken. Uit dit voorstel kwam naar voren dat ten behoeve van de bouw reeds een stuk bos gekapt was. Door vragen van Groenlinks kwam toen aan het licht dat aan deze kap geen kapvergunning ten grondslag had gelegen. Bij verdere navraag bleek dat onduidelijk was in hoeverre deze kapvergunningplichtig was. De gemeente was van mening dat het gekapte perceel onder de boswet zou vallen. De provincie was echter van mening dat het perceel niet onder de boswet zou vallen.

Eén en ander had tot resultaat dat wethouder Roerig in Het Besluit van
1 oktober 2008 het voorstel tot het starten van een vrijstellingsprocedure art 19 lid 1 WRO aan heeft gehouden en dat de wethouder in overleg zou treden met de Golfclub om te bezien of bij verstrekking van een eventuele vergunning alsnog een herplantplicht zou kunnen worden opgelegd. Sindsdien hebben ons geen berichten meer bereikt over de voortgang van deze kwestie noch is de Raad geïnformeerd over feiten en omstandigheden.

Groenlinks wil daarom de volgende vragen art 41 aan het College stellen:

1. Is inmiddels vastgesteld wat de precieze omvang van de boskap in hield?

2. Heeft het overleg met de Golfclub inmiddels wat opgeleverd? Zo ja, wat dan precies?

3. Heeft de gemeente overleg gehad met de provincie en wat was daarvan het resultaat?

4. Welke maatregelen zijn of worden genomen om een dergelijk misverstand in de toekomst niet meer te laten ontstaan?
5. Wat is de kans dat het gerooide bos volledig wordt herplant?
6. Is de Hilversumse Golfclub nog steeds geïnteresseerd in de bouw van een afslaggebouw? Waarom dringt zij dan niet aan bij de gemeente?

7. In 2007 is reeds een aanlegvergunning verleend? Wat omvat deze vergunning? Zijn de werkzaamheden daarvan uitgevoerd? Waarom is een aanlegvergunning verleend terwijl nog geen vergunning tot het bouwen is verleend? Hadden de werkzaamheden niet aangehouden dienen te worden tot het bouwplan onherroepelijk was vergund?
8. Bestaat de kans dat de gemeente de vergunning van rechtswege dient te verlening gezien de lange behandeltermijn?
9. Waarom duurt het zolang om in deze kwestie duidelijkheid te scheppen?

De provinciale ambtenaar heeft in een email aan groenlinks geantwoord: " De Boswet is niet van toepassing omdat het bestemmingsplan aangeeft dat de bomen gekapt moesten worden voor de uitvoering van een "werk" overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan.(art. 5 lid 1 Boswet)" en het perceel "Buiten de bebouwde kom grens Boswet" ligt.
1. Op welke manier valt een dergelijke uitspraak te rijmen met het verzoek tot het starten van een vrijstellingsprocedure art 19 lid
1 WRO?

2. Op welke wijze duidt u de uitspraken van de provinciaal ambtenaar?
3. Is (door de gemeente) onderzocht of door een aangepaste situering van het afslaggebouw de kap van bomen had kunnen worden voorkomen? Hoe kritisch kijkt de gemeente Hilversum gewoonlijk naar een dergelijke aanvraag?

Groenlinks Hilversum
Frank Kool
Johan van Damme