ABVAKABO FNV

Doorbraak in arbeidsvoorwaardenpakket CAO Ziekenhuizen

Op 24 april hebben de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, FBZ, NU'91 en de Unie Zorg en Welzijn en de NVZ (Vereniging van Ziekenhuizen) op de valreep een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2009 - 2011.

Centraal stond de ambitie te komen tot een nieuw levensfasebeleid voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Een gevoelig punt dat al vele jaren onderwerp van discussie was.

Solidariteit tussen generaties
Het resultaat mag er zijn: er is overeenstemming bereikt over een nieuw levensfasebudget in tijd waarvan alle werknemers - jong en oud - profiteren. Het nieuwe levensfasebeleid draagt bij aan een betere solidariteit tussen werknemers van verschillende generaties.

In het nieuwe model ontvangt iedere werknemer straks een persoonlijk budget van 35 uur per jaar. Dit kan naar eigen inzicht worden besteed of worden opgespaard. Hiermee krijgen werknemers meer zeggenschap over de verdeling van hun tijd tussen werk en privé-leven.

Partijen hebben afspraken gemaakt over overgangsrechten voor werknemers vanaf 45 jaar. De werknemersorganisaties hebben hiermee een modernisering van de bestaande arbeids-voorwaarden gerealiseerd. Het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden is in positieve zin onderscheidend binnen de zorg en zal de aantrekkelijkheid van de sector verder vergroten.

Loon en looptijd
Naast levensfasebeleid bevat het resultaat een loonsverhoging van 1% per 1 juli 2009 en 1% per 1 juli 2010. Verder is een eenmalige uitkering overeengekomen van 0,3% per 1 september 2009, die ook geldt voor oproepkrachten.

De eindejaarsuitkering gaat in 2009 met 1% omhoog naar 6%, stijgt in 2010 naar 6,73% en groeit in 2011 door naar 7,33%. En dan is het nog maar een kleine stap naar een volledige dertiende maand.

Positief nieuws in deze zware tijden is dat de pensioenpremieverdeling verandert: voor de werknemer daalt deze per 1 juli 2009 van 52% naar 50%.

De stagevergoeding gaat per 1 september 2009 naar EUR 300 per maand en blijft geïndexeerd.

De Cao heeft een looptijd van 24 maanden en zal Algemeen Verbindend worden verklaard.

Plussen en minnen
Ondanks de tevredenheid over de pluspunten, hebben we niet overal onze zin gekregen. In een lang voortraject waarin al vele hobbels waren genomen, bleven voor beide partijen een aantal heikele punten overeind. Deze bleken in de eindfase een fors obstakel.

Het zijn dan ook zeer lastige onderhandelingen geweest. Onder dreigen van het vastlopen van het overleg, hebben beide partijen uiteindelijk hun verantwoordelijkheid genomen. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat met voor beide partijen compromissen. Partijen zijn van mening dat het voorliggend resultaat onder de gegeven omstandigheden het hoogst haalbare is.

De moeilijkste hobbels in het levensfasebeleid bleken het overgangsrecht voor de categorie 45-50 en de inzet van 55 plussers in de nachtdienst. Op beide punten hebben noch wij, noch de werkgevers gekregen wat we wilden.

Met betrekking tot de nachtdiensten wil de NVZ alle werknemers tot 57 jaar kunnen inzetten. Afgesproken is dat tijdens de looptijd van de cao een onderzoek naar mogelijke alternatieven wordt gedaan om de problemen in de bedrijfsvoering die voortvloeien uit de huidige ontziebepalingen met betrekking tot nachtdiensten op te lossen. Als dit niet leidt tot voor beide partijen acceptabele maatregelen, moeten werknemers vanaf 1 januari 2011 tot hun 57ste (ook) nachtdiensten draaien.

Leden van ABVAKABO FNV ontvangen in de loop van volgende week een uitgebreide nieuwsbrief over het onderhandelaarsakkoord. Samen met de andere bonden worden er bijeenkomsten in de instellingen georganiseerd. Bovendien kunnen leden binnenkort ook stemmen via de website.

Houd de website dus in de gaten voor lokatie en data van bijeenkomsten en voor de mogelijkheid te stemmen!