Essent


---

Delta dagvaardt Essent en RWE

Essent N.V. is op 8 mei 2009 gedagvaard door Delta N.V. in verband met het gezamenlijke belang in N.V. Elektricteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ. EPZ is onder meer eigenaar van de kerncentrale Borssele.

Naast Essent zijn ook RWE AG en alle 136 publieke aandeelhouders van Essent gedagvaard. Zoals bekend heeft RWE een bod uitgebracht op alle aandelen in Essent, welk bod op dit moment wordt beoordeeld door de aandeelhouders van Essent.

Delta beweert dat Essent, RWE en de aandeelhouders van Essent onrechtmatig handelen door de wijze waarop de transactiestructuur met betrekking tot het 50%-belang van Essent in EPZ is vormgegeven. Die stelling is volstrekt misplaatst.

De actie van Delta is ongehoord en ontbeert iedere feitelijke en juridische onderbouwing. De transactiestructuur met betrekking tot Essents belang in EPZ voorziet in continuering van publiek aandeelhouderschap. De gekozen structuur is volledig in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de statuten van EPZ. Daarnaast is in de vormgeving van de transactiestructuur nog eens extra tegemoet gekomen aan de waarborging van alle relevante publieke belangen, waaronder veiligheid en de continuïteit van EPZ.

Essent is vastbesloten om zich met alle haar ter beschikking staande middelen te verweren tegen de ongefundeerde aantijgingen van Delta. Delta's, met veel publiciteit omgeven juridische actie, dient geen enkel ander doel dan het op onheuse gronden nastreven van eigen economisch gewin. Haar optreden is schadelijk voor de belangen van zowel Essents als Delta's eigen publieke aandeelhouders en dreigt een zeer succesvolle samenwerking via EPZ zonder goede reden op te blazen.

Dat Delta naast Essent ook de aandeelhouders van Essent en RWE heeft gedagvaard, dient geen redelijk doel. Het enige oogmerk daarvan is het veroorzaken van nodeloze ophef in de hoop dat hiermee druk op Essent wordt gelegd die niet kan worden gevonden in de inhoud van Delta's argumenten. Essent zal Delta aansprakelijk houden voor alle schade die Essent of haar aandeelhouders zouden mogen lijden als gevolg van Delta's onwenselijke en chicaneuze acties.

Essent heeft keer op keer geprobeerd deze kwestie met Delta in onderling overleg op te lossen. Delta is helaas niet bereid geweest tot enige vorm van constructief overleg. Essent ziet de afloop van de procedure met veel vertrouwen tegemoet en zal haar aandeelhouders, klanten, werknemers en het publiek op juiste en volledige wijze blijven informeren over de voortgang.