Gemeente Brummen


Vaststelling bestemmingsplan buitengebied in zicht

(Oorspronkelijke publicatie datum: 18-10-2009)

De finish is in zicht voor het bestemmingsplan Buitengebied. Het huidige plan dateert nog uit 1982 en is hard aan een actualisatieslag toe. Na een zorgvuldig en uitgebreid voorbereidingstraject heeft het college nu een eindversie gepresenteerd. Het is de verwachting dat dit plan in de maand november door de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld. De inwerkingtreding is dan voorzien in het voorjaar van 2010.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2008 tot en met 28 januari 2009 ter inzage gelegen. Er zijn 113 zienswijzen door de gemeente ontvangen. De gemeente heeft deze, samen met het ondersteunend adviesbureau Oostzee Stedenbouw kritisch bekeken. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen in het ontwerp. Het college stelt nu de gemeenteraad voor in te stemmen met haar reactie op de ingediende zienswijzen en daarmee het bestemmingsplan definitief vast te stellen. De verwachting is dat de gemeenteraad dit op donderdag 26 november zal gaan doen. Na de vaststelling van het plan door de raad wordt deze toegezonden aan het ministerie en de provincie. Deze hebben dan nog zes weken de gelegenheid een reactie (een zgn. aanwijzing) te geven. Daarna wordt het plan officieel gepubliceerd en ter inzage gelegd. Dan is er nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen of een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter.

Digitaal bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft aan wat er wel en niet mag in het buitengebied wat betreft het gebruik van gronden en het bouwen en gebruik van gebouwen. Het bestemmingsplan is gericht op de bescherming van de groene kwaliteiten in het buitengebied, in combinatie met een duurzaam agrarisch gebruik. Ook geeft het plan de mogelijkheden voor andere functies aan, zoals wonen, recreatie en bedrijvigheid. Bijzonder aan het nieuwe (nu nog: ontwerp-) bestemmingsplan is dat het plan digitaal te raadplegen is via internet. Kijk in de rubriek Actueel bij Projecten en plannen onder het kopje Bestemmingsplan Buitengebied. Hier vindt u veel informatie over het (nieuwe) bestemmingsplan, de status en de verdere procedure.