Gemeente Zoetermeer

Reconstructie Bredewater

De gemeente Zoetermeer is druk bezig met het voorbereiden van de reconstructie van het Bredewater. Zowel de rijbanen als de fiets- en voetpaden worden aangepakt. De noodzaak van de reconstructie zal de regelmatige gebruiker van de fiets- of voetpaden langs het Bredewater duidelijk zijn.
De hoge populieren die langs het Bredewater staan, drukken met hun wortels het fietspad omhoog. Hierover krijgt de wijkpost regelmatig meldingen. Daarnaast zijn er nu parkeerproblemen, deze worden verminderd door de aanleg van extra parkeergelegenheid aan het Bredewater.

De reconstructie kent verschillende fasen. Voor de eerste fase is een onderzoek gedaan naar beschermde plant en diersoorten. Voor het verwijderen van de bomen (populieren en kastanjes) aan het Bredewater is een natuurwaardenonderzoek gedaan. Dit natuurwaardenonderzoek is verplicht in het kader van de Flora- en Faunawet. Het onderzoek dient om te beoordelen of in het bovengenoemde werkgebied (Bredewater) flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat in het kader van de Flora- en Faunawet geen bezwaar valt op te werpen tegen de kap of vervanging van de populieren. De kap moet wel buiten de broedtijd (maart tot en met juli) plaatsvinden.
De plantensoorten rietorchis en vogelmelk staan buiten de `populierenzone' waardoor ze door een
eventuele bomenkap niet worden bedreigd. De beoogde bomenkap heeft geen negatieve effecten op de aanwezige vleermuizen aangezien deze eerder gebruik zullen maken van de lage begroeiingen naast de weg dan van de hoge populieren.
Er hoeft dan ook geen ontheffing te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet zolang er buiten de broedtijd gewerkt wordt. Het volledig rapport van dit onderzoek ligt op de wijkpost ter inzage.

Op dit moment loopt de procedure voor het verkrijgen van de benodigde kapvergunning voor genoemde bomen. De aanvraag van de vergunning zal op de gemeentepagina worden gepubliceerd.

De plannen voor de herinrichting van het Bredewater zijn in voorbereiding. Zodra deze bekend zijn, zullen deze ook kenbaar gemaakt worden via de gemeentepagina en de wijkwebsite.