Gemeente Lopik

Verordening Wmo-raad Lopik

In de commissievergadering van 8 december 2009 wordt het agendapunt 'Verordening Wmo-raad Lopik' besproken.

Het Wmo-platform heeft een verzoek ingediend om de naam te wijzigen in Wmo-raad. Deze naam sluit beter aan bij de landelijke trend en de andere adviesraden van de gemeente. Het college stelt de gemeenteraad voor dit verzoek in te willigen en daarvoor een nieuwe verordening vast te stellen. In deze nieuwe verordening worden tevens enkele verbeteringen voorgesteld.

De gemeente Lopik kent sinds december 2006 een Wmo-platform. Inwoners kunnen hier terecht met hun ervaringen bij de uitvoering van de Wet maatschap-pelijke ondersteuning (Wmo) en met hun suggesties. Anderzijds heeft het platform de taak de besluitvorming op het gebied van de Wmo en de uitvoering van de besluiten kritisch te volgen en het gemeentebestuur daarover gevraagd en onge-vraagd te adviseren. Het Wmo-platform heeft een verzoek ingediend om de naam te wijzigen in Wmo-raad. Deze naam sluit beter aan bij de landelijke trend waarbij veelal de term Wmo-raad wordt gebruikt. Daarnaast ervaren de leden dat het be-grip `platform' verwarring oplevert in de Lopikse samenleving door de vergelijking met andere platforms in plaats van de bestaande senioren- en cliëntenraad.

Naar aanleiding van dit verzoek is de huidige verordening bekeken en is een nieuwe verordening Wmo-raad Lopik opgesteld. In deze nieuwe verordening wordt voorgesteld af te stappen van het verplicht een aantal keren per jaar organiseren van bijeenkomsten en dit op verzoek/noodzaak te gaan organiseren. Ook wordt voorgesteld af te zien van een onafhankelijk voorzitter. Tenslotte wordt voorge-steld het platform een budget toe te kennen voor het notuleren en niet meer een notulist vanuit de gemeente beschikbaar te stellen.

Het college stelt de raad voor de verordening Wmo-raad Lopik vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de verordening Wmo-platform Lopik.