Actiz

8 december 2009

Brancheorganisaties zorg stemmen in met vernieuwde zorgbrede governancecode

De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN hebben in de maand november ingestemd met een vernieuwde Zorgbrede Governancecode. De Zorgbrede Governancecode 2010 wordt op 1 januari a.s. van kracht en vervangt de bestaande code die vanaf 1 januari 2006 van kracht was. De code geldt als lidmaatschapseis voor de leden van de brancheorganisaties.

De aanleiding tot de herziening van de code werd gevormd door:
- de evaluatie van de huidige code;

- de behoefte in delen van de zorgsector om governanceregels op te stellen voor de introductie van risicodragend kapitaal en aandeelhouderschap in de zorg;

- de wens om te investeren in de verdere verbetering van bestuur en toezicht in de zorg om zo het vertrouwen te vergroten.

Verhelderd en aangescherpt
De nieuwe code regelt dat verbonden rechtspersonen zoals dochter bv's, onder de code vallen. De nieuwe code positioneert de dialoog met belanghebbenden als fundament voor de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Dit is cruciaal voor de maatschappelijke inbedding van de zorgorganisatie.

De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid is voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Toezicht geëxpliciteerd. Ook zijn deskundigheidseisen op het gebied van zorg uitgebreid. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht moet beschikken over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg.

Raad van Toezicht
De positie van de Raad van Toezicht is verhelderd. Zo is de werkgeversrol van de Raad van Toezicht benoemd; de Raad van Toezicht draagt zorg voor een capabel bestuur en stelt ook een maatschappelijk passende beloning vast. De goedkeurings-bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn nu in de code opgenomen. De code regelt verder dat het aantal bestuurlijke en/of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht zodanig moet zijn dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.

Klokkenluidersregeling
De nieuwe code bevat een klokkenluidersregeling die regelt dat werknemers ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier kunnen melden.

Introductie van risicodragend kapitaal
Vreemd kapitaal en winstuitkering kunnen op basis van deze code als middel hun functie vervullen binnen de grenzen van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarmee zijn de brancheorganisaties van mening een volwaardig alternatief voor de voorgenomen wetgeving voor de rechtsvorm van de maatschappelijke onderneming te hebben neergezet.

Toekomst
Met de nieuwe code wil de zorgsector een antwoord bieden op recente ontwikkelingen, maar ook zelf richting geven aan de toekomst van de sector. Uiteindelijk draait het daarbij niet alleen om regels, maar om de intentie dat het bestuur en toezicht dienstbaar is aan de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en dat dit doorwerkt in het dagelijks handelen van betrokkenen.

Noot: Dit persbericht is uitgebracht door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Van BoZ maken deel uit: ActiZ, GGZ Nederland, NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra) NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).