Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Prestatie-indicatoren brandweer

8 december 2009

Met deze brochure wil de Inspectie OOV brandweerkorpsen en verantwoordelijke bestuursorganen een handreiking bieden. In de brochure is een vragenlijst opgenomen waarmee zowel de brandweer als de verantwoordelijke bestuursorganen inzicht kunnen krijgen in de prestaties. Bovendien is het mogelijk om op basis van deze gegevens een vergelijking te maken met andere organisaties. De (mogelijke) leereffecten kunnen leiden tot betere prestaties.

De bestuurlijke aansturing van de brandweer is in belangrijke mate een zaak voor de gemeente en/of de regio. Uit het onderzoek 'Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg' (2007) bleek dat er enkele opvallende verschillen in opvattingen waren tussen burgemeester en gemeenteraad over de kwaliteit van de brandweerzorg en de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de brandweer. Verder bleek dat de gemeenteraad en het college van B&W veelal niet beschikken over actuele, betrouwbare en relevante informatie over het functioneren van de brandweer. Zonder juiste en relevante informatie - over bijvoorbeeld opkomsttijden en aantal inzetten - kan de sturende taak op de brandweerorganisatie niet goed worden ingevuld.

In de concept Wet veiligheidsregio's is een aantal artikelen opgenomen die gerelateerd zijn aan prestatiemeting. Zo dienen veiligheidsregio's volgens de concept Wet te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem. Tevens is opgenomen dat de voorzitter van de veiligheidsregio de minister op diens verzoek informeert over de wijze waarop de regio haar taken uitvoert. Ook kan de minister een aanwijzing geven aan het bestuur van de veiligheidsregio of aan het college van B&W wanneer de taakuitvoering tekort schiet. Dit vereist dus dat brandweer, veiligheidsregio en het verantwoordelijke bestuur inzicht hebben in de eigen prestaties.

Inmiddels lopen er al enkele projecten voor het ontwikkelen van prestatiemeting. Zo ontwikkelen een aantal korpsen op lokaal niveau een vorm van prestatiemeting, maar ook op landelijk niveau zijn er ontwikkelingen zoals het project Aristoteles. De verschillende projecten kunnen profiteren door nu al ervaring op te doen met prestatie-indicatoren. De Inspectie OOV heeft daarom besloten niet te wachten op de resultaten van andere projecten, maar deze vragenlijst nu al beschikbaar te stellen.

Bestanden


* Prestatie-indicatoren brandweer.pdf (655 Kb)|Pdf-bestand Zie het origineel