Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Datum 8 december 2009

Betreft Kamervragen over het artikel 'Komst wolf splijt Natuurmonumenten'

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Ormel en Schreijer-Pierik (beiden CDA) over het artikel "Komst wolf splijt Natuurmonumenten" (ingezonden 10 november 2009).


1
Hebt u kennisgenomen van het artikel "Komst wolf splijt Natuurmonumenten"? 1

Ja.


2
Onderschrijft u de overweging van Staatsbosbeheer dat de wolf als een sleutelsoort in het Nederlandse ecosysteem moet worden gezien?

In natuurgebieden met grote grazers ontbreekt een grote predator als de wolf. In dergelijke natuurgebieden kan de wolf een sleutelrol spelen.


3
Zo ja, hoe groot acht u de kans dat roedels wolven, met uitzondering van een incidentele dwaalgast, via Duitsland in Nederland terechtkomen?

Vraag is of de wolf zich in Nederland zal vestigen of dat het voorkomen van de wolf in Nederland beperkt zal blijven tot incidentele dwaalgasten.


4, 5, 6 en 10
Deelt u de mening dat het niet realistisch is om roedels wolven vrij te laten leven in de Nederlandse natuur?
Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat roedels wolven ons land zullen intrekken? Zo nee, hoe gaat u de door de Ecologische Hoofdstructuur mogelijk gemaakte vrije trek van roedels wolven naar Nederland inpassen binnen uw beleid?


1 Trouw, 30 oktober 2009

Zal de huidige status van de wolf als aangewezen beschermde uitheemse

diersoort worden veranderd in die van een op grond van artikel 9 van de Flora- en faunawet aangewezen beschermde inheemse diersoort?

Ik voorzie problemen als de wolf zich definitief in Nederland vestigt. De wolf is echter een op grond van de Habitatrichtlijn strikt beschermde soort van Europees belang.


7
Welke mogelijke maatregelen voorziet u om te voorkomen dat ons Nederlandse ecosysteem in een "spagaat van wens en werkelijkheid geraakt"?

Zodra de wolf zich op termijn inderdaad op eigen kracht in Nederland vestigt wanneer of wanneer er aanwijzingen zijn dat dat op korte termijn gaat gebeuren, is dat een realiteit. Er is dan geen "spagaat van wens en werkelijkheid". Dan zullen concrete maatregelen moeten worden getroffen. Van de wijze waarop in Duitsland met de wolf wordt omgegaan, kan bij het treffen van maatregelen mogelijk een voorbeeldfunctie uitgaan.


8
Gaat u de roedels opvangen in bepaalde aangewezen leefgebieden?

De wolf is onder de Habitatrichtlijn een soort waarvoor onder meer gebieden moeten worden aangewezen. Ik wil daarop nu niet vooruitlopen. Zie mijn antwoord op vraag 3.


9
Wat wordt uw aanpak op het moment dat de roedels wolven voor overlast gaan zorgen?

Als schade aan vee of de openbare veiligheid aan de orde zijn, biedt de Habitatrichtlijn mogelijkheden om op te treden. Ik wil echter op een dergelijke aanpak niet vooruitlopen. Zie mijn antwoord op de vragen 3 en 7.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


---- --