Gemeente Midden Delftland


Voortgang ontwikkeling Woonvisie

De gemeente Midden-Delfland ontwikkelt op dit moment een actueel beleid voor wonen in Midden-Delfland.

Â

Om deze woonvisie goed af te kunnen stemmen op de woonwensen en behoeften van onze inwoners, heeft er in de maanden september en oktober 2009 een telefonische enquête over woonwensen plaatsgevonden onder een groot aantal inwoners van Midden-Delfland. De resultaten van dit woonwensenonderzoek zijn, gecombineerd met een aantal andere gegevens over de woningmarkt in Midden-Delfland, op 26 november door het bureau RIGO aan de gemeenteraad gepresenteerd. De sheets van deze presentatie zijn op de gemeentelijke website in te zien onder de rubriek Inwoners & Ondernemers > Bouwen & Wonen > Woonvisie.

Op 2 december vond er bovendien een woonvisiebijeenkomst plaats voor een aantal betrokken partijen zoals woningcorporaties, huurdersverenigingen, ondernemersverenigingen, makelaars, aanbieders van zorg en welzijn en buurgemeenten. Ook enkele denkers van het traject Vitale Dorpen waren hiervoor uitgenodigd. Ook hier werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en werd vervolgens gediscussieerd over een aantal woononderwerpen.

De informatie die uit deze bijeenkomsten naar voren is gekomen, wordt zo goed mogelijk verwerkt in de concept-woonvisie. Het is de bedoeling dit concept in januari 2010 aan de raad aan te bieden. Voordat de definitieve besluitvorming over de woonvisie plaats vindt, zal er gedurende een aantal weken voor alle inwoners van Midden-Delfland inspraak over de concept-woonvisie mogelijk zijn.