Gemeente Eindhoven


* Collegebesluiten vergadering 21 oktober 2009

Publicatiedatum: 26-10-2009
26-10-2009

Collegebesluiten vergadering 21 oktober 2009

Voorstel tot het instemmen met de startnotitie wijkontwikkelingsvisie Doornakkers

Het doel van de startnotitie is uitgangspunten formuleren voor het opstellen van een wijkontwikkelingsvisie voor Doornakkers. De startnotitie geeft inzicht in de bestaande kwaliteiten en knelpunten van de wijk en het bestaande beleid van gemeente en woningcorporaties ten aanzien van Doornakkers.

Belangrijk onderdeel is de samenwerking tussen de belangrijkste partijen in het gebied en de organisatiestructuur voor uitvoering van de projecten. De startnotitie is opgesteld in samenwerking met woningcorporatie Woonbedrijf en in overleg met woningcorporatie Trudo, Lumens Groep, politie, brandweer en buurtplatform Doornakkers.

Voorstel tot het vaststellen van de ontwikkelingsvisie Kanaalzone

De komende vijftien jaar ondergaat het gebied rond bedrijventerrein De Kade enkele forse veranderingen. Zo wordt nabij het stadscentrum de locatie NRE-terrein en aan de rand van de stad de locatie Tongelresche Akkers getransformeerd naar woningbouw. Aangrenzend aan het bedrijventerrein worden de woonbuurten Lakerlopen, Doornakkers en Irisbuurt vernieuwd en/of geïntensiveerd. Voor het bedrijventerrein De Kade zelf, één van de belangrijkste werkgelegenheidsconcentraties van de stad, is in samenwerking tussen BOM, ondernemers en gemeente in 2006 al een masterplan opgesteld ter revitalisatie van het gebied. De omgevingsdynamiek en de conflicterende belangen noodzaken echter om het masterplan in een ruimere context te plaatsen, resulterend in de ontwikkelingsvisie Kanaalzone.

De ontwikkelingsvisie spreekt zich uit voor het behoud van bedrijvigheid op deze plek voor de komende 15 jaar. Door te sturen op behoud en revitalisatie van een belangrijk bedrijventerrein voorziet de Kade in de bestaande ruimtevraag naar gemengde bedrijventerreinen in de regio. Daarnaast is gezien de prioriteiten die de gemeente stelt bij de transformatie van andere gebieden in de stad, een functionele transformatie van de Kanaalzone sluiten we in de toekomst niet uit.

In de ontwikkelingsvisie wordt uitgegaan van de kwaliteiten die de directe omgeving van het Eindhovens kanaal bieden. De ontwikkelingsvisie gaat dan ook uit van vier uitgangspunten, die elkaar versterken in hun doorwerking:

* Een modern en goed functionerend bedrijventerrein;
* Een goede relatie tussen woon- en werkmilieus;
* Meer mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling en ontspanning;
* Een hogere belevingswaarde van het kanaal en directe omgeving

Concrete maatregelen zijn onder meer: het opknappen van de openbare ruimte, het verbeteren van de bereikbaarheid en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Manifestatie Doe de Dommel

Voor de vierde keer wordt op de 1e zondag van juli in 2010 de manifestatie "Doe de Dommel" gehouden. De doelstelling van Doe de Dommel: zoveel mogelijk Eindhovenaren laten kennismaken met de bijzondere kwaliteiten van de Dommel en ontwikkelingen in aanliggende gebieden. De langs de Dommel gelegen instellingen en bedrijven zetten hun deuren open en geven de bezoekers een kijkje in hun keuken. Daarnaast is er ook aandacht voor vermaak en ontspanning met gebruikmaking van de recreatieve kwaliteiten van de Dommel.

Als nevendoel geldt dat de gemeente alsmede alle aan de Dommelzone gelegen instellingen in de gelegenheid worden gesteld te laten zien hoe samen invulling wordt gegeven aan de diverse raadsprogrammalijnen: groen, recreatie, water, bewegen, design, licht, duurzaamheid, technologie/innovatie, sport en jeugd.

De manifestatie "Doe de Dommel" blijkt een uitstekend middel om te laten zien hoe de gemeente en haar partners, instellingen en bedrijven concreet invulling geven aan hun relatie die zij hebben met de Dommel. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete invulling van het programma.

Evaluatie goed Geregeld!, 2e oogst, 1e seizoen: van woorden naar nog meer daden

Het college heeft ingestemd met de rapportage over het eerste deel van de 2e oogst van Goed Geregeld!. Daarmee is een nieuwe mijlpaal bereikt bij het verminderen van de regels en het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Bij de 1e oogst van Goed Geregeld! (najaar 2008) lag het accent vooral op vergunningen. De 2e oogst bestrijkt een veel breder scala van gemeentelijke taken, zoals het gemeentebrede programma Dienstverlening, publiekszaken, werk en inkomen, juridische zaken, subsidies en de interne deregulering. Op al deze terreinen is een aanmerkelijke vooruitgang geboekt. De rapportage met als titel : `Tweede oogst, 1e seizoen: van woorden naar nog meer daden' biedt hier een uitgebreid overzicht van.

De 2e oogst van Goed Geregeld! loopt tot najaar 2010. We zijn halverwege en liggen qua prestaties op koers. Vergeleken met ontwikkelingen elders in het land lopen we prima in de pas en behoren op onderdelen tot de koplopers. Zo voldoet Eindhoven nu ruim aan de dereguleringswensen van regionale en landelijke branche-organisaties zoals MKB/BWZ/ Kamer van Koophandel, VNO-NCW, als ook de VNG.

De gemeente wil niet alleen anders werken, maar vooral dat burgers en bedrijven daar merkbaar de vruchten van plukken. Daarom zijn in het kader van Goed Geregeld! in de afgelopen tijd klantenonderzoeken gehouden. Daaruit is gebleken dat burgers en bedrijven verbeteringen zien, maar ook vinden dat het op bepaalde onderdelen beter kan. We hebben goede hoop dat de waardering van burgers en bedrijven in de komende periode toeneemt omdat dan juist een aantal maatregelen wordt ingevoerd op onderdelen waar burgers en bedrijven nu nog verbeteringen willen zien.

Kortom, binnen de gemeentelijke organisatie is veel werk verricht. In het komende 2e seizoen van Goed Geregeld kunnen de burgers en bedrijven daarvan echt de vruchten gaan plukken. Dus ook goede perspectieven om in najaar 2010 te gaan voldoen aan de door de raad vastgestelde ambities.

Interimstructuurvisie

De vier hoofdpijlers van de interimstructuurvisie zijn de economie, de verstedelijking, groen en water en de bereikbaarheid.

Op het vlak van de economie is de doelstelling het verwezenlijken van de brainportambities door zorg te dragen voor voldoende ruimte voor hoogwaardige bedrijvenlocaties passend in het economisch profiel van de stad , voor het faciliteren van een brede verscheidenheid aan bedrijven en goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Voor verstedelijking is een van de doelstellingen het ontwikkelen van een hoogdynamisch centrumstedelijk hart voor het gebied binnen de ring en daarbuiten het garanderen van een groenstedelijk woonmilieu.

Voor groen en water is het ruimtelijk beleid gericht op het ontwikkelen en behouden van een robuuste, aaneengesloten en functionele groene structuur.

Voor het thema bereikbaarheid zijn de doelstellingen onder meer het optimaliseren van de doorstroming van alle verkeerstypen, het vergroten van het aandeel openbaar vervoer en fiets en het verbeteren van de leefbaarheid. De interimstructuurvisie, die nog door de raad moet worden vastgesteld, is een tussenstap op weg naar een structuurvisie die in 2011 vastgesteld moet worden.

Inwonersplein

De begane grond van het Stadskantoor wordt omgebouwd tot een volwaardig Inwonersplein. Het Inwonersplein is het derde en laatste Stadsplein dat de gemeente Eindhoven inricht. Burgers kunnen hier terecht voor onder meer paspoorten en rijbewijzen. Ook worden het WMO-huis en de budgetwinkel aan het Inwonersplein gekoppeld.

Het ontwerp en het programma van eisen van het Inwonersplein is gereed. Het plein wordt uitnodigend met kwalitatief goede klantontvangst, er komen meer spreekkamers dan er nu zijn en er komt onder meer een nieuw klantgeleidingssysteem. Ook is rekening gehouden met toegankelijkheid van het gebouw.

Incidentele extra bijdrage Noodfonds 2009

Het Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH) krijgt in 2009 een incidentele extra bijdrage van EUR20.000,- van de Gemeente Eindhoven. De uitgaven van het fonds bedroegen medio september al EUR43.000,- terwijl er EUR40.000,- voor dit jaar was begroot.

Burgers kunnen een beroep doen op het noodfonds als zij in een acute of dreigende noodsituatie verkeren en snel hulp nodig hebben.

College stelt nieuwe tarieven voor gemeentelijke belastingen voor

Uitgangspunt van het huidige college van B&W is dat de algemene lasten voor de Eindhovense burger zo laag mogelijk blijven, en alleen stijgen met de inflatiecorrectie. Voor belastingjaar 2010 betekent dit een stijging van 0,64 %. Uitzondering hierop vormen de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

Sinds 2009 hanteert de gemeente vier tarieven voor de afvalstoffenheffing, namelijk voor een-, twee-, drie- en vierpersoonshuishoudens. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn samengesteld uit twee delen, een vastrecht en een toeslag. Het eerste heeft betrekking op de vaste kosten en is voor elk huishouden gelijk. De toeslag heeft betrekking op de variabele kosten en is afhankelijk van de gezinsgrootte. Op deze manier wordt recht gedaan aan het principe "de vervuiler betaalt".

Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven is dat de gemeente ervoor kiest om alle kosten te dekken uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing.

Voor 2010 gelden de volgende tarieven:

Eénpersoonshuishouden:
EUR200,- (+6,4%, voor 2009: EUR188,-)

Tweepersoonshuishouden: EUR263,- (+1,9%, voor 2009: EUR258,-)

Driepersoonshuishouden: EUR299,- (+3,5%, voor 2009: EUR289,-)

Meerpersoonshuishouden: EUR322,- (+9,3%, voor 2009: EUR298,-)
De rioolheffing stijgt dit jaar niet. Het vastrecht gaat voor ieder huishouden omhoog van EUR142,- naar EUR155,-. De gemeenteraad stelt de tarieven in december vast.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijven 2010

Het college van Eindhoven heeft voor 2010 de hoogte van de tarieven voor afvalstoffenheffing voor huishoudens, de tarieven voor de haalservice voor grof huishoudelijk afval, het reinigingsrecht bedrijven en de tarieven die bedrijven moeten betalen op de milieustraten bepaald. De raad neemt hierover later dit jaar (december) een beslissing.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn samengesteld uit twee delen, een vastrecht en een toeslag. Het eerste heeft betrekking op de vaste kosten en is voor elk huishouden gelijk. De toeslag heeft betrekking op de variabele kosten en is afhankelijk van de gezinsgrootte. Op deze manier wordt recht gedaan aan het principe `de vervuiler betaalt'.

Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven is dat de gemeente ervoor kiest om alle kosten te dekken uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. In 2010 stijgen de kosten voor de huishoudens met maximaal 9%.

Ook de kosten voor bedrijven stijgen. Dit omdat het aantal bedrijven dat gebruikt maakt van de gemeentelijke inzameldienst (CURE) daalt, zodat minder bedrijven meer op moeten brengen. Bedrijven zijn vrij om een andere inzamelaar te kiezen.

2009 google zoek

Zoek naar

Zoek naar
____________________

zoek

Medewerkersinfo

Publicatiedatum: 26-10-2009
Contact

Bezoekadres:

Stadskantoor, Stadhuisplein 10

5611 EM Eindhoven

route

Postadres:

Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Telefoon:

14 040

Vanuit het buitenland of via enkele internetproviders belt u:

(040) 238 6000

Ook op eindhoven.nl

Collegebesluiten vergadering 10 november 2009

Collegebesluiten vergadering 1 december 2009

Collegebesluiten vergadering 24 november 2009

College neemt besluit over Cultuur Totaal

Agenda wethouder Mittendorff week 44 2009
Veel gestelde vragen

Aan het loket