Dienstenbond CNV

Nieuws

8 december 2009

Nieuwe cao De Bijenkorf een feit

Leden van CNV Dienstenbond zijn in ruime mate akkoord gegaan met het principe akkoord over de nieuwe cao dat bonden en werkgever begin november met elkaar hebben gesloten. Omdat ook FNV leden zich achter het akkoord hebben geschaard is de cao een feit.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 februari 2009 tot en met 31 januari 2011.
Er is sprake van een loonsverhoging van 1,25% per 1 juli 2009 die dus met terugwerkende kracht wordt uitbetaald en per 1 juli 2010 zal er ook een loonsverhoging zijn van hetzelfde percentage.

Reacties van leden op het akkoord hebben vooral betrekking op het levensfase bewust personeelsbeleid. Er wordt met spanning uitgekeken naar de uitkomsten van het overleg dat hierover binnen afzienbare tijd met de werkgever zal plaatsvinden. Natuurlijk zullen wij u hier nauwgezet van op de hoogte houden.

Naar aanleiding van een vraag over het verschuiven van het refertejaar in combinatie met het vakantiejaar hebben wij van De Bijenkorf de volgende toelichting op het principeakkoord ontvangen:

"Met het verschuiven van het refertejaar zijn wij voornemens ook het vakantiejaar te verschuiven naar de periode 1 februari-31 januari. Wij zullen ervoor zorg dragen dat over de periode 1 oktober 2010-31 januari 2011 op de gebruikelijke manier vakantie opbouw plaatsvindt.

Ook zullen wij eenmalig aan de medewerkers die tussen 1 oktober 2009 en 1 oktober 2010 50, 55 of 60 jaar worden en die door het eenmalig verlengen van het refertejaar en vakantiejaar van 1 oktober naar 1 februari, het starten dan wel verruimen van opbouw van hun leeftijdsvakantieuren zouden mislopen per 1-10, dit naar rato toekennen over de periode 1-10-2010 tot en met 31-1-2011.

Ook zullen wij eenmalig 1 oktober 2010 nog aanhouden als opstapmoment voor de verkorting arbeidsduur voor medewerkers van 55 jaar en ouder. Dit geldt voor diegenen die tussen 1-10-2009 tot 1-10-2010 55 jaar worden."

CNV Dienstenbond is erg content met de inhoud van het principe akkoord, maar beseft zich terdege dat dit akkoord voor een groot gedeelte tot stand is gekomen onder druk van de onrust in de organisatie. Nogmaals is gebleken dat je samen sterk staat. Gezien de ontwikkelingen binnen het grootwinkelbedrijf in het algemeen en binnen De Bijenkorf in het bijzonder, zullen we in de toekomst onze collectieve kracht nog hard nodig hebben. Blijf daarom lid en attendeer je collega op CNV Dienstenbond.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze info, uw bestuurder is Marten Jukema (m.jukema@remove-this.cnvdibo.nl en 023-5651052)