Gemeente Dongen

Gemeente Dongen en waterschap Brabantse Delta werken samen aan schoon, mooi en veilig water

Publicatiedatum: 8-12-2009

Gemeente Dongen en waterschap Brabantse Delta hebben tijdens het onlangs gehouden bestuurlijk overleg concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van waterprojecten. Doel van deze samenwerking is het voorkomen van wateroverlast, het verbeteren van de waterkwaliteit in stadswateren en daarmee de belevingswaarde van water in de woonomgeving vergroten.

Versterking natuur aan het water
De gemeente maakt samen met het waterschap werk van de aanleg van zogeheten ecologische verbindingszones bij sloten en andere waterlopen. Ecologische verbindingszones zijn langgerekte natuurstroken met hier en daar een zogenaamde stapsteen om de grotere natuurgebieden met elkaar te verbinden. In enkele gevallen combineert de gemeente de aanleg van deze zones met de aanleg van waterberging om wateroverlast te beperken.

Schoon vijverwater
In de vijver bij de Mgr. Schaepmanlaan neemt het waterschap in samenwerking met Wageningen Universiteit proeven met verschillende manieren om blauwalgen tegen te gaan. Blauwalgen zorgen niet alleen voor een slechte waterkwaliteit maar kunnen bij contact met het water ook tot huidirritaties leiden. De proeven bestaan onder andere uit baggeren en het uitzetten van speciale vissen. Voor die proeven is de vijver in vakken verdeeld. De resultaten van deze proef zijn over ongeveer anderhalf jaar bekend. Dan wordt ook bekeken of de beproefde methoden ook elders toegepast kunnen worden.

Molenweide en bypass Dongepark: beleef het water! Schoon vijverwater heeft ook te maken met de belevingswaarde van water in de woonomgeving. De gemeente voert op het gebied van de belevingswaarde van de rivier de Donge verschillende voorbeeldprojecten uit, zoals de Molenweide en de bypass bij het Dongepark.

De watergerelateerde projecten die voor de komende jaren op het programma staan, worden door beide organisaties opgenomen in het meerjaren Uitvoeringsprogramma dat deel uitmaakt van deze samenwerking.

Bestuursconvenant Samenwerken in de afvalwaterketen Begin 2010 ondertekenen 19 West-Brabantse gemeenten en het waterschap een bestuursconvenant Samenwerking in de afvalwaterketen. Doel van dit convenant is de samenwerking intensiveren op het gebied van de inzameling en zuivering van afvalwater. Het gaat daarbij onder andere om gegevens actueel houden en met elkaar uitwisselen, kennis uitwisselen, monitoren en meten, samen optimale maatregelen bepalen en uitvoeren bij toe- of afname van de hoeveelheid afvalwater of bij veranderende wet- en regelgeving. De gemeente Dongen ondertekent dit convenant en neemt deel aan deze samenwerking.

Bestuurlijk overleg
Gemeenten en waterschappen werken steeds meer samen op het gebied van water. Naast de wens om efficiencyvoordelen te halen heeft die samenwerking ook te maken met landelijke en Europese afspraken. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water dat gemeenten en waterschappen samen met belanghebbenden de komende jaren moeten werken aan het schoonmaken en houden van grond- en oppervlaktewater. Namens de gemeente Dongen voeren de wethouders Ad Stoop en Joop Velthoven eenmaal per jaar overleg over deze themas met Louis van der Kallen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.