Gemeente Borsele

Regels voor hergebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen

Algemeen

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. Deze vormen het nieuwe beleidskader voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie en vervangen onder andere het Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling grondverzet.Â

Landelijk beleid

In het Besluit bodemkwaliteit zijn landelijke regels opgenomen die gelden wanneer er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast en/of verplaatst. De landelijke normen voor het toepassen van grond en bagger zijn afhankelijk van zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.Â

Gebiedsspecifiek beleid

Op grond van de lokale omstandigheden kan (binnen bepaalde grenzen en randvoorwaarden) worden afgeweken van het generieke kader. In dat geval is sprake van gebiedsspecifiek beleid. De gemeente Borsele heeft gekozen voor een gebiedsspecifiek beleid, omdat het landelijke beleid niet voldoende aansluit bij de situatie van Borsele. Als het landelijke kader gevolgd wordt, kan in veel gevallen geen grond en/of baggerspecie verplaatst worden en zijn er onnodig hoge kosten mee gemoeid.Â

Vastgestelde instrumenten

Belangrijke instrumenten om het toepassen van grond en bagger mogelijk te maken zijn:

* Bodemkwaliteitskaart

* Functiekaart

* Nota bodembeheer

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart vormt samen met de functiekaart de technisch-inhoudelijke onderbouwing voor het grondstromenbeleid zoals dat is vastgelegd in de Nota bodembeheer. In de bodemkwaliteitskaart is de gemeente Borsele als bodembeheergebied ingedeeld in één of meer zones met een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de âgemiddeldeâ kwaliteit van deze gebieden, afgezien van lokale verontreinigingen veroorzaakt door puntbronnen. De berekende bodemkwaliteit heeft dus geen betrekking op een individueel perceel.

Functiekaart

De functiekaart vormt samen met de bodemkwaliteitskaart de technisch-inhoudelijke onderbouwing voor het grondstromenbeleid zoals dat is vastgelegd in de Nota bodembeheer. In de functiekaart is de functie van de bodem ingedeeld in de bodemfunctieklassen wonen, industrie en overig. De functiekaart wordt ook gebruikt om de terugsaneerwaarde bij zogenoemde BUS-saneringen (Besluit Uniforme Saneringen) aan te geven.

Nota bodembeheer

In de Nota bodembeheer is beleidsmatig vastgelegd binnen en tussen welke zones vrij grondverzet mogelijk is en welke voorwaarden hierbij gelden. Ook is aangegeven in welke delen van het bodembeheergebied het generieke kader geldt en voor welke gebieden gekozen is voor een gebiedsspecifieke invulling. In de Nota bodembeheer is ook een grondstromenmatrix opgenomen (bijlage 2). Hier kunt u precies zien of en welk soort onderzoek er nodig is. In verschillende situaties kan volstaan worden met alleen een historisch onderzoek.

Downloads

Bodemkwaliteitskaart
Bodemkwaliteitskaart bijlagen
Nota bodembeheer
Nota bodembeheer bijlagen
Functiekaart

Â

Melden

Als er grond, baggerspecie of bouwstoffen toegepast gaan worden, moest dit in het verleden bij de gemeente worden gemeld. Met de komst van het Besluit bodemkwaliteit moet deze melding plaatsvinden bij het landelijke meldpunt www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. U als toepasser of ontvanger van de grond, baggerspecie of bouwstoffen moet een digitaal formulier invullen met de vereiste gegevens. Rapportages van milieuhygiënische verklaringen zoals een partijkeuring kunnen als pdf-bestand worden bijgevoegd bij de digitale melding. Eventueel kunt u rapportages ook per post nazenden (uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden). Het Meldpunt Bodemkwaliteit scant deze dan in om er een pdf-bestand van te maken. Eventueel kan de melding ook schriftelijk worden gedaan. Het hiervoor benodigde formulier is eveneens te vinden op de bovengenoemde website. De meldingsplicht geldt ook voor kortdurende en tijdelijke opslag (zie hieronder). De melding moet minimaal 5 werkdagen van aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden.Â

Melden niet nodig

Voor de volgende toepassingen van grond en bagger is geen melding nodig.

* Toepassingen van grond of bagger door particulieren, voor zover niet in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
* Toepassingen binnen een landbouwbedrijf, mits de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot datzelfde landbouwbedrijf behorend perceel, waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel waar de grond of baggerspecie wordt toegepast.
* Toepassingen van schone grond (grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde) in een hoeveelheid van minder dan 50 m3.
* Verspreiden van baggerspecie uit een watergang over aan de watergang grenzende percelen.

* Tijdelijke uitname van grond of baggerspecie, indien deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.Â

Tijdelijke opslag
Eisen toepassen grond

Â

Informatie

Voor meer algemene informatie over het Besluit bodemkwaliteit kunt u terecht op de website www.senternovem.nl/bodemplus (op de hoofdpagina onder bodembeheer en vervolgens onderwerp Besluit bodemkwaliteit). Voor het toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen kunt u terecht op de website www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ordening en milieu, bereikbaar via het telefoonnummer 0113-238434 of 0113-238379.