Kustwachtcentrum Den Helder

Evaluatierapport van grootscheepse evacuatie oefening LIVEX09 gereed.

Internationale wetgeving stelt dat passagiersschepen op vaste routes een plan aan boord hebben dat de samenwerking ten tijde van een incident weergeeft met de aangewezen SAR organisatie, het zogeheten SAR Co-operation Plan. In dit plan wordt ook gesteld dat er regelmatig oefeningen moeten worden gehouden. De afgelopen jaren is door de Nederlandse Kustwacht aan die voorwaarde voldaan door middel van 'papieren' oefeningen. Dit jaar stelde de veerdienstmaatschappij DFDS Seaways, die een dienst onderhoudt tussen IJmuiden en Newcastle, een schip beschikbaar om een live oefening te houden. Na een jaar van voorbereiding werd, onder de naam LIVEX09, op 16 mei j.l. voor de kust van IJmuiden een grootscheepse evacuatieoefening gehouden vanaf het schip 'King of Scandinavia'. Deelnemende organisaties waren: Kustwachtcentrum Den Helder, Veiligheidsregio Kennemerland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, DFDS Seaways, Gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Korps Landelijke Politie Diensten, Koninklijke Marine, Offshore redding helikopters en Loodswezen IJmuiden. Het evaluatierapport is gereed en vorige week aangeboden aan alle betrokken partijen. Maandag 7 december is het rapport beschikbaar gekomen voor de media. Het rapport geeft conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de hoofd- en subdoelstellingen. Hoofddoelstelling was het beoefenen van de samenwerking tussen de diverse land- en zee partijen. Deze doelstelling is gehaald. Een andere doelstelling was om ruim 500 personen te evacueren van het schip en uit reddingvlotten met reddingboten en helikopters en binnen drie uur aan wal te brengen. Deze doelstelling is niet volledig gehaald, omdat:
- de veiligheidseisen tijdens oefenen zodanig streng zijn dat om veiligheidsredenen de oefening om 14.15 uur is gestaakt. Het bleek dat een aantal geëvacueerde personen het te koud kregen;
- de reddingboten en de helikopters per keer een beperkt aantal evacués hebben meegenomen om er zo voor te zorgen dat alle deelnemende eenheden meerdere keren een evacuatie konden uitvoeren en personen naar de wal konden vervoeren;
- het schip 'King of Scandinavia' op tijd terug diende te zijn op de ligplaats om de dienst op Newcastle volgens schema te kunnen uitvoeren. Aan de oefening deden ca. 1000 personen mee. Er werden een vliegtuig, zeven reddingboten en vier helikopters ingezet, alsmede een aantal begeleidende vaartuigen. In algemene zin kan gesteld worden dat de oefening succesvol is verlopen. Na evaluaties en nabesprekingen zijn aanbevelingen gedaan om de aanpak van grootschalige incidenten op zee aan te scherpen.

KNRM en Kustwacht ondertekenen convenant met Veiligheidsregio Haaglanden.

Op donderdag 3 december 2009 ondertekenen de Veiligheidsregio Haaglanden, de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het convenant 'Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening'. Doel van het convenant is het borgen van gemaakte afspraken tussen de verschillende land- en waterhulpdiensten.

Die scheiding tussen land en water was tot een paar jaar geleden ook terug te vinden in hulpverleningsland. Ondanks bestaande afspraken werkten de diverse hulpverleningsorganisaties nog teveel langs elkaar heen. Nu worden alle bestaande afspraken geoptimaliseerd en ondergebracht in een nieuw convenant en wordt de samenwerking gebonden aan goede en voor iedereen heldere afspraken.

De heer Rob Brons (directie Veiligheidsregio Haaglanden) is erg content met deze officiële samenwerking per 1 januari van Veiligheidsregio Haaglanden met KNRM en Kustwacht: "Het is toch bijzonder dat een autonome organisatie als de KNRM verantwoordelijkheden van de overheid overneemt en daarvoor geen rekening presenteert. En dat we met dit convenant nu goede afspraken met de Kustwacht maken over hoe de 'waterhulpdiensten' aansluiten bij de 'landprocedures'."

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een samenwerkingsverband van negen gemeenten (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) in Haaglanden op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De negen gemeenten werken in de VRH samen om zich voor te bereiden op grote ongevallen, rampen en crisissituaties o.a door opleidingen en oefeningen. Ook voert de VRH het beheer en de organisatie van de regionale alarmcentrale van de brandweer en de centrale post ambulancevervoer.

De afspraken gaan overigens niet alleen over de daadwerkelijke maritieme hulpverlening. Alle relevante onderdelen van Search and Rescue, waaronder opleidingen, communicatielijnen, verantwoordelijkheden, het opschalen van een reddingactie en de noodzakelijke evaluatiemomenten, komen in het beleidsstuk naar voren.

Het convenant wordt ondertekend door J.K. Trimpe Burger, directeur Kustwacht, Regionaal Brandweer Commandant mr. R.K. Brons, directie Veiligheidsregio Haaglanden en R.A. Boogaard, directeur KNRM.Kustwachtcentrum Den Helder