Gemeente Rhenen


Onderzoeksresultaten onder volwassenen in Rhenen

8 december 2009 - De GGD Midden-Nederland heeft de lokale cijfers bekend gemaakt van het volwassenenonderzoek Iedereen Gezond & Wel ?! dat in 2008 gehouden is in de gemeente Rhenen.

Dit is het tweede onderzoek binnen vier jaar, dat de GGD houdt naar de lichamelijke en psychische gezondheid en leefsituatie van volwassenen in de gemeente. De GGD doet dit in opdracht van de gemeente, die deze gegevens nodig heeft bij het opstellen van beleid. Daarvoor viel najaar 2008 bij ruim 600 volwassenen in de gemeente Rhenen een vragenlijst van de GGD op de mat. 45% van deze groep vulde de vragenlijst(digitaal/schriftelijk) in en stuurde deze terug naar de GGD.

Lichamelijke gezondheid
Het onderzoek heeft veel gegevens opgeleverd. Wat opviel was dat in de gemeente Rhenen 90% zijn of haar gezondheid als (zeer)goed ervaart, ondanks dat de helft van de volwassenen minimaal één chronische ziekte of langdurige aandoening heeft. Daarvan voelt 11% zich sterk belemmerd. De meest genoemde aandoeningen zijn migraine en hoge bloeddruk. In het onderzoek was ook een diabetes risicotest opgenomen. Daaruit komt naar voren dat 58% van de volwassenen een verhoogd tot hoog risico heeft op diabetes. Vrouwen in de gemeente Rhenen hebben vaker een hoog risico op diabetes vergeleken met de regionale cijfers.

Psychische gezondheid
Depressie, angststoornissen en eenzaamheid komen regelmatig voor bij volwassenen. Ingrijpende negatieve gebeurtenissen zijn vaak de oorzaak van psychische problemen. Mensen met weinig persoonlijke competenties (zoals gebrek aan zelfvertrouwen, beperkte sociale vaardigheden en onvoldoende in staat om problemen op te lossen) weten deze tegenslagen nauwelijks op te vangen. 18% van de volwassenen in de gemeente Rhenen heeft weinig persoonlijke competenties. Daarnaast geeft één op de acht aan psychisch ongezond te zijn en heeft 39% van de volwassenen een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie. Eén derde van de volwassenen is matig tot (zeer)ernstig eenzaam. Om een idee te krijgen waar bovenstaande problemen mee te maken hebben, is de respondent gevraagd op welke terreinen hij of zij problemen ervaart. Daaruit kwam naar voren dat de meeste volwassenen problemen ervaren met: financiën, werk/baan en de eigen ontwikkeling/ontplooiing.

Gezonde leefstijl
Verbetering van de leefstijl (niet roken, bewegen, gezonde voeding en matig alcoholgebruik) kunnen het ontstaan van ziekten, maar ook het beloop van een reeds bestaande ziekte beïnvloeden (onder andere diabetes). Veel volwassenen in de gemeente Rhenen hebben overgewicht (49%), waarvan 11% last heeft van ernstig overgewicht (obesitas). Van de volwassenen in Rhenen voldoet daarnaast maar 53% aan de norm voor gezond bewegen (regio 62%).
22% van de volwassenen in de gemeente Rhenen rookt. Daarnaast drinkt 12% onverantwoord veel alcohol. Dit betekent dat mannen gemiddeld drie glazen of meer per dag drinken en vrouwen twee glazen of meer per dag.

Mantelzorg
Van de volwassenen geeft 16 procent vrijwillig en onbetaalde zorg aan echtgenoot, kinderen, familie of buren. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. Het onderzoek laat zien dat mantelzorgers de zorg als zwaar ervaren als de zorg gegeven wordt aan de partner of kinderen of vanwege geestelijke achteruitgang of psychische problemen.

Verdere resultaten
Naast de bovengenoemde resultaten geeft het onderzoek ook een beeld van het zorggebruik, opvoedingsondersteuning, het binnen- en buitenmilieu, de woonsituatie, het aantal mensen met schulden en het aantal volwassenen dat te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld. Alle resultaten staan gepresenteerd in het lokale rapport Iedereen Gezond & wel?!. Dit rapport is te downloaden op de website van de GGD Midden Nederland.

Daarnaast is tevens op deze website het regionale rapport te vinden, met daarin de resultaten van 28 gemeenten in de regio Midden-Nederland.

Beleid
De gemeente Rhenen heeft in juni 2009 de Nota Gezondheidsbeleid Gemeente Rhenen 2009 2012 vastgesteld. In deze nota is gekozen voor een integrale aanpak van de themas overgewicht, depressie en alcohol. De cijfers van dit onderzoek bieden een extra onderbouwing voor het gemeentelijk beleid.