Gemeente Heerlen

Amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur worden gestimuleerd

Parkstad Limburg zet in op bevordering cultuurparticipatie

De gemeenten in Parkstad Limburg en de provincie Limburg willen de komende jaren de cultuurparticipatie in deze regio stimuleren. Hiertoe hebben deze partijen in oktober een convenant getekend. Amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur zijn de drie programmalijnen waar de komende jaren op wordt ingezet. Kunst en cultuur voor en door iedereen c.q. stimulering dat zoveel mogelijk mensen actief aan kunst en cultuur doen is de rode draad van het cultuurbeleid voor de periode van 2009 tot 2012. Begin december is een nieuw team van cultuurscouts begonnen met hun werk. Deze cultuurscouts geven nieuwe impulsen aan de bemiddeling- en aanjaagstructuur die in de voorbije periode is opgezet.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de uitvoering van haar cultuurbeleid het Fonds voor Cultuur Participatie opgericht. In aansluiting hierop is de Provincie Limburg in samenwerking met de Limburgse gemeenten in 2009 gestart met het Actieplan Cultuurparticipatie.

Na de succesvolle periode van het Actieprogramma Cultuurbereik waarbij het accent lag op een laagdrempelige kennismaking met kunst en cultuur, is het nu tijd dat iedereen in Limburg gestimuleerd wordt en de kans krijgt om zelf cultuur te maken. Om dit te bereiken richt het Actieplan Cultuurparticipatie zich op amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Actieve cultuurdeelname voor en door iedereen is alleen haalbaar, als de activiteiten en projecten die hieruit voortkomen gericht zijn op een zo divers mogelijk deelnemersveld. Ook moeten de projecten bijdragen aan de ontwikkeling van een vernieuwend en duurzaam cultuuraanbod, zodat de effecten van het Actieplan Cultuurparticipatie ook na 2012 doorwerken (diversiteit, vernieuwing en verankering).

Rol gemeenten

De regionale samenwerking tijdens de periode Actieprogramma Cultuurbereik heeft een duidelijke meerwaarde opgeleverd. Daarom hebben de Parkstad gemeenten besloten hun samenwerking binnen het Fonds voor Cultuurparticipatie voort te zetten. De gemeente Heerlen mag als convenantpartner van het Rijk haar eigen programma uitvoeren, maar sluit zoveel mogelijk aan bij de regio.

Subsidies Cultuurparticipatie

De Provincie Limburg en de samenwerkende gemeenten ondersteunen projecten en initiatieven die de doelstellingen van het ingezette beleid voor actieve cultuurparticipatie helpen te realiseren. De projectplannen dienen gericht te zijn op bevordering van actieve participatie van burgers op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur, met zoveel mogelijk diversiteit naar de doelgroep, vernieuwende aanpak en tevens gericht op een blijvende verankering naar de toekomst. Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor instellingen en organisaties die gebruik willen maken van de Regeling Cultuurparticipatie. Hier kunnen de projectplannen worden ingediend.
Gemeente Heerlen