Gemeente Berkelland


BESLUITENLIJST

Vergadering college van burgemeester en wethouders 8 december 2009 nr.49.

Aanwezig: burgemeester , H.L.M. Bloemen
wethouder , L.J.H. Scharenborg
wethouder , D. Meijerink
wethouder , J.H. Vennevertloo
wethouder , J.J.W. Zappeij
secretaris , A.G. Dekker

|Nr. |Portefeuillehouder, afdeling,  |Besluit               |
|  |datum              |                  |
|  |advies en onderwerp       |                  |
|1. |Besluitenlijst 1 december 2009. |Vastgesteld.            |
|  |                |                  |
|2. |Ingekomen stukken        |Doorgenomen.            |
|  |en uitnodigingen.        |                  |
|3. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO   |Medewerking verlenen aan het    |
|  |                |vervolgen van een procedure voor het|
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |nemen van een projectbesluit artikel|
|  |G.W. Jansen           |3.10 Wro voor de functieverandering |
|  |                |van agrarische bebouwing naar wonen |
|  |23 november 2009        |aan de Kaaldijk 4-6 in Ruurlo    |
|  |                |De indieners van zienswijzen met  |
|  |Functieverandering Kaaldijk 4-6 |bijgevoegde brief informeren.    |
|  |in Ruurlo            |                  |
|4. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO   |De gemeenteraad voorstellen om te  |
|  |                |besluiten tot afwijzing van het   |
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |verzoek tot herziening van het   |
|  |G.J. Hans            |bestemmingsplan.          |
|  |                |                  |
|  |11 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Verzoek herziening       |                  |
|  |bestemmingsplan Den Borgweg 16 |                  |
|  |(Rekken).            |                  |
|5. |WETHOUDER D. MEIJERINK     |Kennis nemen van begroting 2010 van |
|  |                |Hameland.              |
|  |BELEID EN REGIE         |Advies ter kennisname op lijst   |
|  |H.J. ten Hoopen         |ingekomen stukken van de commissie, |
|  |                |waarbij in vergadering toelichting |
|  |27 november 2009        |kan plaatsvinden.          |
|  |                |Begroting ter inzage aan de raad.  |
|  |Begroting Hameland.       |                  |
|6. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO   |Slopen voormalige Marijkeschool   |
|  |                |inclusief voorbereidende acties.  |
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |Communicatie met vereniging en buurt|
|  |B. Hoft             |ten aanzien van slopen en vervolg  |
|  |                |(slopen is niet eindsituatie; er  |
|  |13 november 2009        |volgt een ontwikkeling).      |
|  |                |                  |
|  |Marijkeschool, Neede.      |                  |
|7. |BURGEMEESTER H.L.M. BLOEMEN   |Andere systematiek voor PC kosten  |
|  |                |voor de wethouders, raadsleden en  |
|  |INTERN ADVIES          |commissieleden toepassen. De raad  |
|  |W. Kok             |voorstellen om de verordening    |
|  |                |rechtspositie wethouders, raads- en |
|  |20 november 2009        |commissieleden aan te passen. De  |
|  |                |burgemeester een vaste vergoeding  |
|  |Andere systematiek voor PC   |verstrekken voor de         |
|  |kosten voor de wethouders,   |internetverbinding (net zoals    |
|  |raadsleden en commissieleden.  |wethouders, raads- en commissieleden|
|  |                |krijgen).              |
|  |                |                  |
|  |                |Hierbij zij aangetekend dat     |
|  |                |wethouder Zappeij het besluit niet |
|  |                |onderschrijft omdat hij vindt dat  |
|  |                |regeling afgeschaft moet worden.  |
|10. |WETHOUDER J.J.W. ZAPPEIJ    |Het evaluatieverslag        |
|  |                |Seniorenvoorlichting 2009 voor   |
|  |BELEID EN REGIE         |kennisgeving aannemen en ter    |
|  |M.J.J.S. Heuthorst       |kennisname aan de raad aanbieden.  |
|  |                |                  |
|  |26 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Evaluatie project        |                  |
|  |Seniorenvoorlichting 2009.   |                  |
|12. |BURGEMEESTER H.L.M. BLOEMEN   |De raad voorstellen de Algemene   |
|  |                |plaatselijke verordening 2010 en de |
|  |GEMEENTEWINKEL         |Verordening seksinrichtingen,    |
|  |M. Konings           |sekswinkels, straatprostitutie e.d. |
|  |                |vast te stellen.          |
|  |1 december 2009         |                  |
|  |                |                  |
|  |Algemene plaatselijke      |                  |
|  |verordening.          |                  |
|13. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |De beschrijving van het specifieke |
|  |                |functieprofiel van griffier     |
|  |INTERN ADVIES          |vaststellen op grond van de     |
|  |J.G.M. Homrighausen       |Procedureregeling functiehuis    |
|  |                |gemeente Berkelland (artikel 3, lid |
|  |25 november 2009        |d).                 |
|  |                |                  |
|  |Vaststellen functieprofiel   |                  |
|  |griffier Berkelland.      |                  |
|14. |WETHOUDER D. MEIJERINK     |Het college heeft op 14 april    |
|  |                |besloten om een drietal bruggen in |
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |en rondom het centrum van Borculo te|
|  |B. Hofman            |vervangen en ophaalbaar uit te   |
|  |                |voeren. Het gaat hierbij om de   |
|  |27 november 2009        |Washuisbrug, de Muraltpleinbrug en |
|  |                |de Kristalmuseumbrug.        |
|  |Tijdelijk verkeersbesluit.   |                  |
|16. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO   |De gemeenteraad voorstellen een   |
|  |                |voorbereidingsbesluit te nemen   |
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |conform bijgevoegd besluit.     |
|  |                |                  |
|  |J.M.G. Lammers         |                  |
|  |                |                  |
|  |30 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Voorstel tot het nemen van een |                  |
|  |voorbereidingsbesluit voor het |                  |
|  |perceel Kisvelderweg 1-3 in   |                  |
|  |Neede.             |                  |
|17. |BURGEMEESTER H.L.M. BLOEMEN   |Instemmen met onderbrengen van   |
|  |                |Staring Instituut en Streekarchief |
|  |BELEID EN REGIE         |in één enkelvoudige         |
|  |A.G.J. Esman          |gemeenschappelijke regeling.    |
|  |                |Het subsidie voor het Staring    |
|  |5 november 2009         |Instituut na oprichting van het   |
|  |                |Regionaal Erfgoed Centrum toevoegen |
|  |Fusie Streekarchief Achterhoek |aan het budget voor dit Centrum. Dit|
|  |en Staring Instituut.      |onder de voorwaarden dat:      |
|  |                |ook de andere in het Staring    |
|  |                |Instituut deelnemende gemeenten en |
|  |                |de provincie hun bijdrage      |
|  |                |garanderen.             |
|  |                |na afronding van de fusie moet   |
|  |                |worden gekeken naar de efficiency  |
|  |                |van deze nieuwe gemeenschappelijke |
|  |                |regeling.              |
|18. |WETHOUDER J.J.W. ZAPPEIJ    |Instemmen met bijgaande verslagen  |
|  |                |van het project Buurtbemiddeling  |
|  |BELEID EN REGIE         |over de periode 1 september 2008 tot|
|  |A.C.J. Holterman        |en met 31 augustus 2009, uitgebracht|
|  |                |door IJsselkring en deze ter kennis |
|  |20 november 2009        |brengen aan de gemeenteraad en de  |
|  |                |Wmo-raad.              |
|  |Resultaten en Jaarverslag    |                  |
|  |buurtbemiddeling.        |                  |
|20. |WETHOUDER D. MEIJERINK     |Het programma en het overzicht voor |
|  |                |2010 volgens artikel 12 en 13 van de|
|  |GEMEENTEWINKEL         |Verordening voorzieningen      |
|  |H. van Helden          |huisvesting onderwijs 2009     |
|  |                |vaststellen.            |
|  |23 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Huisvestingsprogramma en    |                  |
|  |-overzicht 2010.        |                  |
|21. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO   |De gemeenteraad voorstellen om het |
|  |                |bestemmingsplan "Rekken, Lindevoort |
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |22-22a 2009" ongewijzigd vast te  |
|  |E.A.M. Bouwhuis-ter Hedde    |stellen.              |
|  |                |De gemeenteraad voorstellen om voor |
|  |30 november 2009        |dit bestemmingsplan geen      |
|  |                |exploitatieplan vast te stellen,  |
|  |Bestemmingsplan "Rekken,    |omdat er geen sprake is van     |
|  |Lindevoort 22-22a 2009".    |kostenverhaal zoals bedoeld in de  |
|  |                |Wro.                |
|  |                |Indieners van zienswijzen informeren|
|  |                |over het raadsvoorstel met     |
|  |                |bijgevoegde brieven.        |
|22. |WETHOUDER J.J.W. ZAPPEIJ    |Aan Het Simmetje geen subsidie   |
|  |                |toekennen omdat vereniging niet   |
|  |GEMEENTEWINKEL         |Berkellands is en omdat het college |
|  |F.J.M. Evers          |dit geen taak van de gemeente vindt.|
|  |                |                  |
|  |30 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Subsidieverzoek         |                  |
|  |hengelsportvereniging Het    |                  |
|  |Simmetje uit Diepenheim.    |                  |
|24. |BURGEMEESTER H.L.M. BLOEMEN   |Kiezen voor de openbare procedure  |
|  |                |met een vaste grondgerelateerde   |
|  |TECHNISCH ONTWERP EN REALISATIE |erfpachtsom van E 20.000,-- per jaar|
|  |                |en een jaarlijkse inflatiecorrectie.|
|  |J. Seinen            |Daarnaast dient te worden geboden op|
|  |                |de gebouwen en moet een plan voor  |
|  |25 november 2009        |het toekomstig gebruik worden    |
|  |                |ingediend. Dit plan voor het    |
|  |Huize de Kamp.         |toekomstig gebruik moet goed    |
|  |                |onderbouwd, financieel haalbaar en |
|  |                |realistisch van opzet zijn. Het plan|
|  |                |moet bovendien inzicht geven in de |
|  |                |gebruiksfuncties voor de gebouwen en|
|  |                |mogelijke (ver)bouwplannen. De   |
|  |                |erfpachttermijn bedraagt 30 jaar met|
|  |                |verlengingsmogelijkheid.      |
|  |                |Deze keuze bespreken met de     |
|  |                |gemeenteraad.            |
|25. |WETHOUDER J.J.W. ZAPPEIJ    |Instemmen met het bijgevoegde    |
|  |                |Samenwerkingsconvenant Verwijsindex |
|  |BELEID EN REGIE         |Risicojongeren Achterhoek      |
|  |L.M.A. van Geen         |ondertekenen.            |
|  |                |Burgemeester verleent volmacht aan |
|  |30 november 2009        |portefeuillehouder om het convenant |
|  |                |op 17 december 2009 te ondertekenen.|
|  |Invoering Verwijsindex     |                  |
|  |Achterhoek.           |Vaststellen dat de gemeentelijke  |
|  |                |coördinatietaak en procesregie   |
|  |                |belegd gaan worden bij de      |
|  |                |coördinator CJG.          |
|  |                |Het convenantbeheer uit laten voeren|
|  |                |door de gemeente Oude IJsselstreek. |
|  |                |Het functioneel beheer van de    |
|  |                |Verwijsindex Risicojongeren     |
|  |                |Achterhoek uitbesteden aan     |
|  |                |Multisignaal.            |
|  |                |De kosten die verband houden met de |
|  |                |Verwijsindex ter hoogte van     |
|  |                |E 10.385,-- tot en met 2011 dekken |
|  |                |uit de Brede Doel Uitkering Centra |
|  |                |Jeugd en Gezin. Ingaande 2012 de  |
|  |                |dekking opnieuw bezien.       |
|26. |WETHOUDER D. MEIJERINK     |De raad voorstellen de concept   |
|  |                |Re-integratieverordening Wet werk en|
|  |BELEID EN REGIE         |bijstand 2010 vast te stellen.   |
|  |H.M.M. Dammink-Hietbrink    |De Re-integratieverordening WWB van |
|  |                |12 december 2006 intrekken met   |
|  |2 december 2009         |ingang van 1 januari 2010.     |
|  |                |                  |
|  |Concept Re-integratieverordening|                  |
|  |WWB 2010.            |                  |
|27. |WETHOUDER D. MEIJERINK     |De raad voorstellen de concept   |
|  |                |Verordening Toeslagen en verlagingen|
|  |BELEID EN REGIE         |Wet werk en bijstand 2010 vast te  |
|  |H.M.M. Dammink-Hietbrink    |stellen.              |
|  |                |De Toeslagenverordening WWB van   |
|  |2 december 2009         |12 december 2006 gedeeltelijk    |
|  |                |intrekken met ingang van 1 januari |
|  |Concept Verordening Toeslagen en|2010.                |
|  |verlagingen WWB 2010.      |De oude Toeslagenverordening    |
|  |                |handhaven voor de personen van 21  |
|  |                |tot 27 jaar tot 1 juli 2010.    |
|28. |WETHOUDER J.J.W. ZAPPEIJ    |Instemmen met het gebruik van de BSN|
|  |                |gegevens in de Verwijsindex     |
|  |BELEID EN REGIE         |Risicojeugd.            |
|  |L.M.A. van Geen         |                  |
|  |                |                  |
|  |30 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Koppeling BSN en Verwijsindex  |                  |
|  |Risicojeugd.          |                  |
|29. |BURGEMEESTER H.L.M. BLOEMEN   |Kennis nemen van de uitspraak van de|
|  |                |Raad van State van 25 november 2009.|
|  |HANDHAVING EN VEILIGHEID    |Het hoger beroep tegen de last onder|
|  |R. Willemsen          |dwangsom voor het verwijderen van  |
|  |                |een chalet aan de Groenloseweg 16 in|
|  |27 november 2009        |Haarlo is ongegrond.        |
|  |                |                  |
|  |Hoger beroep tegen last onder  |                  |
|  |dwangsom voor het verwijderen  |                  |
|  |van een chalet ongegrond.    |                  |
|30. |WETHOUDER J.H. VENNEVERTLOO   |De raad voorstellen de kaders voor |
|  |                |het bijstellen van het       |
|  |GEMEENTEWINKEL         |welstandsbeleid vast te stellen.  |
|  |E.E. Bullée           |                  |
|  |                |                  |
|  |23 november 2009        |                  |
|  |                |                  |
|  |Kaders voor bijstellen     |                  |
|  |welstandsbeleid.        |                  |
|44. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Kennisnemen van het rapport van   |
|  |                |MKB-Reva en ter kennis brengen van |
|  |GEMEENTEWINKEL         |de gemeenteraad in zijn vergadering |
|  |T.G. Ooms            |van 26 januari 2010 conform     |
|  |                |bijgevoegd raadsvoorstel.      |
|  |30 november 2009        |De conclusies uit het rapport worden|
|  |                |meegenomen bij de besluitvorming  |
|  |Rapport MKB-Reva Actualisatie  |over de dorpsontwikkelingsvisie   |
|  |Detailhandelvisie Centrum Neede.|Neede.               |

---- --