Gemeente Maassluis

Wmo Adviesraad Maassluis vergadering op 17 december 2009

Op donderdag 17 december 2009 vergadert de Wmo Adviesraad Maassluis in het stadhuis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen en voor aanvang van de vergadering is er voor hen spreektijd gereserveerd.

De agenda ziet er als volgt uit:


1. Opening


2. Inspraak/Vragen halfuur

Inspreken

Niet-leden van de Wmo Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op onderwerpen die zijn geagendeerd. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen. Er mag uitsluitend worden ingesproken over die zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Wmo Adviesraad Maassluis.

Vragenhalfuur

Na opening van de vergadering mogen aanwezige bezoekers via de voorzitter aan de Wmo Adviesraad vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het taakveld van de Wmo Adviesraad behoren.


3. Mededelingen


4. Verslag vorige vergadering van 5 november 2009

Het conceptverslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk besproken en vervolgens vastgesteld. Vastgestelde verslagen van de Wmo Adviesraad zijn te vinden op de website van de gemeente Maassluis www.maassluis.nl onder Bestuur en vervolgens Burgercommissies of via de Wmo-button.


5. Werkplan 2010

Inventarisatie en bespreking over inhoud van het werkplan voor 2010.


6. Informatiemarkt 23 januari 2010

Bespreking stand van zaken over de invulling van de informatiemarkt op 23 januari aanstaande in de centrale hal van Koningshof tussen de voorstellingen "Meedoen in Maassluis" door.


7. Terugkoppeling werkgroepen

Om de voortgang te bewaken vertelt elke werkgroep kort bij het betreffende aandachtspunt wat de stand van zaken is:

A. Verstrekkingenbeleid, AWBZ, alfahulpen, etc

B. Informatie, advies en cliƫntondersteuning

C. Mantelzorgers & Vrijwilligers

C. OGGZ

D. Verslavingszorg

E. Maatschappelijke opvang (o.a. Huiselijk geweld)

F. Jeugdbeleid - CJG

G. Sociale leefbaarheid Maassluis-Oost

H. Woonservicezones

I. Afstemming diverse adviesorganen Maassluis


8. Rondvraag & Sluiting