Rijksuniversiteit Groningen

Towards ICT-integrated language learning. Developing an implementation framework in terms of pedagogy, technology and environment

Datum: 17 december 2009

Promotie: S. Jager, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Towards ICT-integrated language learning. Developing an implementation framework in terms of pedagogy, technology and environment

Promotor(s): prof.dr. C.L.J. de Bot

Faculteit: Letteren

ICT in taalonderwijs niet optimaal benut

Taaldocenten gebruiken allerlei combinaties van ICT-programma's in het onderwijs, om de logistieke en didactische voordelen van ICT optimaal te benutten. Wat echter opvalt is dat tutorprogramma's, die vaak met traditionele benaderingen van het taalonderwijs worden geassocieerd, relatief vaak worden toegepast - ook door docenten met moderne opvattingen over taalonderwijs. Interactie en communicatie via de computer, een vorm van ICT-gebruik die vaak wordt gezien als didactisch innovatief, wordt in de onderzochte setting veel minder vaak toegepast. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sake Jager. De promotie van Jager zal op de website van de RUG te volgen zijn via streaming video (zie www.rug.nl/video).

ICT biedt veel mogelijkheden om het taalonderwijs didactisch te vernieuwen, maar het innovatief gebruik blijft in de praktijk achter bij de verwachtingen. Jager benadert dit verschil tussen potentieel en reëel gebruik als een vraagstuk van implementatie. Hij richtte zich specifiek op het leren van vreemde/tweede talen binnen het Hoger Onderwijs. De typische uitgangssituatie is een onderwijscontext waarin klassikale instructie en interactie worden gecombineerd met het leren buiten de klas, ondersteund door technologie. De opties voor het gebruik van technologie en keuzes die docenten in dit verband maken vormen een belangrijk onderdeel van Jagers studie.

Verdergaande integratie van ICT in het taalonderwijs vereist een goede afstemming van factoren op het gebied van didactiek, technologie en de institutionele omgeving. Jager beschrijft het gebruik van ICT in het talenonderwijs aan de hand van de uitvoering van onderwijsinnovatieprojecten en aan de hand van een internationale enquête. Vervolgens geeft Jager een uitgebreide analyse van de geschiktheid van verschillende ICT-toepassingen voor implementatie binnen taakgericht taalonderwijs, afgestemd op het Common European Framework of Reference. Ten slotte geeft hij richtlijnen om de slaagkansen voor brede implementatie van didactisch innovatieve toepassingen met ICT binnen de instelling te vergroten.

Jager organiseert met zijn promotor prof.dr. C. de Bot op de dag voor zijn promotie een internationaal symposium over dit onderwerp. Zie: http://www.rug.nl/let/voorzieningen/ictol/taalvaardigheidsonderwijs/ii ll

Sake Jager (Leeuwarden, 1959) studeerde Engelse taal- en letterkunde en alfa-informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jager werkt als hoofd ICT & Onderwijs aan de Faculteit der Letteren.

Laatst gewijzigd: 04 december 2009 11:08