Gemeente Achtkarspelen


Uitnodiging raadsvergadering 17 december

Vergadering van de Raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 17 december 2009, aanvang âs avonds 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost.

Algemeen

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

Besluitvormend deel

4. Notulen vorige raadsvergaderingen 12 en 19 november 2009
5. Evaluatie nieuwe manier van inzameling oud papier
6. Financiële ontwikkelingen Wmo 2009

7. Gemeenschappelijke regeling Lauwerspas
8. Criteria ontwikkelfonds Achtkarspelen
9. Toevoeging aan reserve overlopende posten Â
10. Woonproject Surhuizum (is vervallen)

11. Vaststellen Wegsleepverordening met uitvoeringsregeling âwegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen in Achtkarspelenâ
12. Evenementenbeleid Achtkarspelen (wordt verschoven naar de raad van 14 januari 2010)

13. Deelverordening Samenleving

14. Continuïteit bedrijfsvoering bij grieppandemie
15. Wijziging grens bebouwde kom Drogeham
16. Verzoek tot wijziging van de agrarische bestemming van een perceel weiland (hoek It Jachtfjild/Blauhùsterwei) te Harkema in een niet-agrarische bedrijfsbestemming

17. Intentieverklaring samenwerking in de vorm van strategisch partnerschap met de gemeente Tytsjerksteradiel en voortzetting samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a. binnen het bestaande coherente partnerschap

18. Vaststellen belastingverordeningen

19. Begrotingswijzigingen (geen stukken)

20. Ingekomen stukken

Opiniërend deel

21. Programmering woningbouw

22. Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen
23. Millenniumwerkgroep

Informerend deel

24. Hoofdstuk Inspraak en overleg bestemmingsplan Buitenpost-dorp
25. Normenkader (rechtmatigheid)

26. Evaluatie brand Twijzel

27. Termijnen beantwoording brieven inzake herontwikkeling locatie DAB Drogeham (brief dhr. Spinder te Drogeham)

28. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2010
29. Afspraken bij raadsvergaderingen t/m 19 november 2009
30. Periodieke informatieverstrekking NOFA

Sluiting
De Voorzitter,
T.J. van der Zwan

Voor eventuele laatste wijzigingen van de agenda verwijzen wij u graag naar onze website:

www.achtkarspelen.nl

NB.: Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur, de raadsvergadering begint na afloop van het vragenhalfuur.

Tijdens de vorige raadsvergadering is er door de FNP-fractie een Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over ontsluiting taxi Waaksma.

De motie is niet behandeld en wordt dus doorgeschoven naar de raad van 17 december 2009.