Gemeente Sint-Oedenrode


OPENBARE BESLUITENLIJST B&W VERGADERING D.D. 08-12-2009

Aanwezig:
Burgemeester P.M. Maas
Wethouder H.W.M.A. van den Berk-van de Laar
Wethouder J.C.M. Hendriks-van Kemenade
Wethouder R.A. Dekkers
Gemeentesecretaris P.J.E. van de Loo

Nr. Afdeling / Onderwerp Voorstel Besluit Registratienummer

1. BEZ Openbare en niet openbare Goedkeuring. AKK besluitenlijst B&W-vergadering BEZ/2009/2827 d.d. 1-12-2009


2. BEZ a. Verslag DT d.d. 19-11-2009; a. voor kennisgeving aannemen. AKK b. Verslag OR-OVP d.d. 12-11- b. voor kennisgeving aannemen. a. voor kennisgeving BEZ/2009/2829 2009; c. wie gaat. aangenomen c. afscheidsreceptie d. wie gaat. b. voor kennisgeving bestuursleden VV Ollandia d.d. e. wie gaat aangenomen 18-12-2009; c. wethouder Dekkers d. afscheidsreceptie burg. gaat Gilissen d.d. 21-12-2009; d. wordt schriftelijk e. afscheidsreceptie dhr. Diris - afgehandeld Rijkswaterstaat d.d. 26-1-2010. e. burgemeester gaat; zo mogelijk met secretaris
- t.a.v. uitnodiging KBO: wethouder Hendriks gaat daar samen met partner naar toe
1
Nr. Afdeling / Onderwerp Voorstel Besluit Registratienummer

3. BEZ-BC Voorstel tot voortzetting van de Voorgesteld wordt: AKK samenwerking in de gemeenten 1) gezamenlijk met de gemeenten Haaren, Landerd, met dien verstande dat BEZ-BC/2009/6400 Haaren, Landerd, Maasdonk, Maasdonk en Sint-Oedenrode de in kolom t.a.v. punt 6 de Sint-Michielsgestel en Sint- 'samenwerkingsmodel A' genoemde en nu reeds organisatievorm de Oedenrode. lopende projecten uit te voeren; strategie (i.c. op te
2) in te stemmen met alle in de kolom leveren 'samenwerkingsvorm 1' omschreven beslispunten producten/diensten) als één ondeelbaar pakket zowel ten aanzien van dient te volgen. inhoud als omvang van de samenwerking en de gemeentesecretaris opdracht te geven die punten uit te voeren;
3) de individuele gemeenten vrij te laten om te komen tot verdergaande samenwerking op basis van het 'samenwerkingsmodel B' zolang dat de samenwerking met anderen niet hindert;
4) met de gemeenten Haaren, Maasdonk en Sint- Michielsgestel invulling te geven aan uitbreiding van de samenwerking voor de nu lopende projecten op basis van de voorgestelde maatregelen omschreven in de kolom 'samenwerkingsmodel B';
5) vóór 1 december 2010 de samenwerking op de onder 1 bedoelde projecten te evalueren en op basis daarvan te besluiten tot eventuele verbeding van de samenwerking;
6) in te stemmen met de voorgestelde organisatievorm van de samenwerking;
7) in te stemmen met de aanstelling van een coördinator voor de samenwerking;
8) kennis te nemen van het functieprofiel van de coördinator voor de samenwerking.

2
Nr. Afdeling / Onderwerp Voorstel Besluit Registratienummer

4. OSZ-FIN voorstel procedure In te stemmen met de voorgestelde procedure voor de AKK accountantsbenoeming accountantsbenoeming voor de periode 2010 tot met dien versatnde dat OSZ-FIN/2009/6206 en met 2014; ook KPMG als
- Het voorstel vervolgens ter advisering voor te leggen offrerende partij wordt aan het audit-comité en vervolgens ter uigenodigd in het kader besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. van het aanbestedingstraject.
5. PBZ-BW samenwerkingsovereenkomst 1. het samenwerkingscontract G4C4 Project Duurzaam AKK realisatie energieneutrale aan te gaan. met dien verstande dat: PBZ-BW/2009/6351 woningen 2. portefeuillehouder RO mandateren - de standaard marktconforme grondprijs in principe als uitgangspunt wordt gehanteerd;
- de wethouder wordt gemandateerd om de overeenkomst te ondertekenen.
6. PBZ-BW Verzoek geven workshops Met toepassing van artikel 19 lid 1 van de AKK nieuwstraat 18 bestemmingsplanvoorschriften juncto artikel 3.6 lid met dien verstande dat PBZ-BW/2009/6350 1 sub c van het parkeren op eigen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) binnenplans terrein expliciet als ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan randvoorwaarde richting t.b.v. de initiatiefnemers wordt uitoefening van het voorgestane aan huis gebonden aangegeven. bedrijf.


7. SLZ-IG Vandalisme aan verlichting - Verlichting op het kunstwerk Boskantseweg en in AKK Boskantseweg en Dommelpark het Dommelpark te herstellen. SLZ-IG/2009/6345 - De kosten á 6.500,-- ten laste te brengen van post 6.140.170, bestrijding vandalisme

3
Nr. Afdeling / Onderwerp Voorstel Besluit Registratienummer

8. OSZ-FIN Verordening onroerende In te stemmen met concept-raadsvoorstel en AKK zaakbelastingen 2010 conceptverordening. OSZ-FIN/2009/6415


9. PBZ-BW Bestemmingsplan 'Lochtenburg, Raad voorstellen: AKK Boskantseweg' 1. Zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te PBZ-BW/2009/6393 verklaren en; 2. Bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, m.n. de regels bij de bestemming groen


10. SLZ-EVO SPORTGALA 2010 In te stemmen met: AKK
1. de organisatie van het Sportgala 2010 op SLZ-EVO/2009/6371 vrijdagavond 19 maart 2010 in cultureel educatief centrum Mariëndael;
2. het voorgestelde programma
11. PBZ-WIZ Subsidie Stichting Door en Voor De Stichting Door en Voor voor het jaar 2010 een AKK 2010 subsidie te verlenen ad 2.900,-. Dit te betalen uit PBZ-WIZ/2009/6352 fcl 6.622.000/ecl4.1101 Wet Maatschappelijke Ondersteuning


12. SLZ-EVO Koopzondagen 2010. 1. Op grond van artikel 4 van de Verordening inzake de AKK winkeltijden ontheffing aan de SLZ-EVO/2009/6349 Ondernemersvereniging Rooi 2000 te verlenen voor 8 koopzondagen in 2010. 2. De resterende 4 koopzondagen beschikbaar te houden voor branchegerelateerde en/of algemene koopzondagen.

4
Nr. Afdeling / Onderwerp Voorstel Besluit Registratienummer

13. PBZ-BW Aanmeldingsnotitie De voorgenomen uitbreiding van het agrarisch bedrijf AKK Schijndelseweg 75 Schijndelseweg 75 vrij te stellen van de m.e.r.-plicht PBZ-BW/2009/6346 overeenkomstig oncept-besluit.


14. PBZ-BW Verzoek uitoefening Op grond van artikel 18 lid 10 van de AKK computerservicebedrijf in garage bestemmingsplanvoorschriften juncto artikel 3.6 lid PBZ-BW/2009/6343 bij woning Nachtegaal 39 te 1 sub c van de Wro ontheffing verlenen van het Sint-Oedenrode bestemmingsplan.


15. BEZ-COM OVEREENKOMST MET CITY Uw college wordt geadviseerd om: AKK TOURIST PROMOTION VOOR 1. Een overeenkomst aan te gaan met CTP voor de BEZ-COM/2009/6205 GEMEENTEGIDS 2010 duur van één jaar (geen stilzwijgende verlenging) voor de uitgave van de gemeentegids 2010. 2. Een overeenkomst aan te gaan met CTP voor de duur van één jaar (geen stilzwijgende verlening) voor de digitale gemeentegids. 3. Een geactualiseerde plattegrond van de gemeente te laten vervaardigen.
16. BEZ-HZ STILLEGGINGSBESLUITEN Stilleggingsbesluiten voor onderstaande adressen AKK DIVERSE LOCATIES (achteraf) bekrachtigen BEZ-HZ/2009/6204

5
Nr. Afdeling / Onderwerp Voorstel Besluit Registratienummer

17. PBZ-WIZ Wet Gemeentelijke 1. Vaststelling van de verordening Wet Gemeentelijke AKK Antidiscriminatievoorzieningen. Antidiscriminatievoorzieningen (WGA). PBZ-WIZ/2009/6069 2. zodra de keuze gemaakt is waar de Antidiscrimatievoorziening ondergebracht wordt en wat hiervan de werkelijke kosten zullen zijn, zullen wij u (via de 1e BERAP) voorstellen de hiermee gepaard gaande middelen in de begroting op te voeren en deze ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2010.
18. SLZ-IG Gunning werkzaamheden bestek De werkzaamheden zoals omschreven in bestek 2009- AKK 2009-07 'Aanleg definitieve 07 te gunnen aan Kappen Wegenbouw Schijndel BV SLZ-IG/2009/6347 verharding Langesteeg oost'.

6