Provincie Noord-Holland

Openstelling subsidieregeling Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ)

17 december 2009 - Nieuwsartikel

Vanaf 1 januari 2010 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Evenals in voorgaande jaren zoekt de provincie naar inspirerende projecten waarbij de lokale en/of regionale integratie van Wonen, Welzijn en Zorg centraal staat.
Heeft uw gemeente nog geen WWZ voorbeeldproject? In dat geval kunt u vanaf begin 2010 een subsidieaanvraag indienen. De sluitingsdatum voor de subsidieaanvragen is 28 februari 2010. Uiterlijk eind mei 2010 hoort u of uw initiatief subsidie krijgt.Â

Wanneer subsidie?
De provincie is op zoek naar projecten die oplossingen bieden voor bestaande knelpunten op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg. Dat hoeven niet altijd geheel vernieuwende projecten te zijn; Noord-Holland vindt het juist belangrijk dat er passende oplossingen met een duurzaam karakter komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan (burger-)initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren, de realisatie van kindvriendelijke wijken, mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen en domotica.Â

WWZ in 2010
Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de provincie de regels voor de nieuwe WWZ subsidieregeling vereenvoudigd. Gemeenten voeren samen met partners, zoals woningcorporaties en zorg- en welzijninstellingen, deelprojecten uit op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Daarom is het vanaf 2010 ook voor andere partijen dan alleen de gemeente mogelijk om de subsidie aan te vragen. Eis is wel dat er afstemming tussen de gemeente en andere partijen is en het project past binnen gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regierol.

Meer WWZ
Meer informatie over de regeling WWZ, de criteria waarop de aanvragen beoordeeld worden en het aanvraagformulier is te vinden op het subsidieloket.Â

---