VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor sterker HBO

17/12/2009 09:00

VNO-NCW en MKB-Nederland

DEN HAAG, 17 DECEMBER 2009 - Het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het bedrijfsleven moeten op landelijk niveau overleggen. HBO-instellingen opereren nu te veel op afstand van het bedrijfsleven. Als het HBO goed opgeleide studenten met goede kansen op een baan wil afleveren, dan is een inhoudelijke inbreng van brancheorganisaties van wezenlijk belang.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke nota 'Stelselmatig samenwerken; een agenda voor HBO en bedrijfsleven', die deze week naar het ministerie van OCW, Tweede Kamer, HBO-Raad en andere relevante partijen is gestuurd. Door een gebrekkige afstemming met het bedrijfsleven op landelijk niveau worden belangrijke kansen gemist. De ondernemingsorganisaties doen een aantal voorstellen om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

VNO-NCW, MKB-Nederland en de bij hen aangesloten branches vinden dat HBO-instellingen te veel op afstand van het bedrijfsleven opereren. Dat is jammer, want juist de brancheorganisaties overzien de vraag in de markt en de ontwikkelingen in hun sector die van belang zijn voor de inhoud van het onderwijs.

De ondernemingsorganisaties willen naar structurele, landelijke overleggen tussen branches en HBO-instellingen, te beginnen met een aantal pilots. Belangrijk is dat daar bindende afspraken worden gemaakt. Niet alleen over de inhoud van de opleidingen, maar ook over de behoefte aan masteropleidingen en associated degrees, stages en de instelling van en samenwerking met lectoren.

De organisaties constateren verder dat er vanuit zowel het bedrijfsleven als de scholen

behoefte is aan versterking van het toegepaste, praktijkgerichte onderzoek in het HBO. Zij willen dat de overheid daarvoor systematisch geld uittrekt.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden ook dat hogescholen een grotere rol moeten spelen in het aanbieden van scholing voor werkenden. De huidige deelname van werkenden aan deeltijdstudies aan hogescholen daalt, omdat het aanbod te weinig op hun situatie en behoefte is gericht. Particuliere scholen doen het op dit punt veel beter.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voor handhaving van het onderscheid tussen HBO en WO. HBO is meer toepassingsgericht en maakt gebruik van beschikbare kennis, terwijl het WO meer analytisch is en op onderzoek gericht. Aan beide hebben bedrijven in de praktijk behoefte.