Gemeente Beverwijk


College stuurt visie op bedrijventerreinen naar de raad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de economische visie op bedrijventerreinen (Beverwijk bedreven) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

In de bedrijventerreinvisie staat de gewenste ontwikkelingsrichting van de herstructurering van bedrijventerrein De Pijp en de andere terreinen beschreven. Het geeft een afwegingskader waarmee toekomstige ontwikkelingen worden beoordeeld en gestimuleerd. De visie geeft richting aan de gewenste economische ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Het college wil de bedrijventerreinen economisch sterker en aantrekkelijker maken en de werkgelegenheid stimuleren.

Eigen karakter
Alle bedrijventerreinen binnen Beverwijk hebben ieder een eigen karakter. Ze zijn verschillend van aard, problematiek en inrichting. De Brink en de Schouwenaarstraat hebben lichte bedrijvigheid en zijn vooral consumentgericht. De Kagerweg bevat een diversiteit aan bedrijvigheid die vooral bedrijfsgericht is. Het (haven)terrein van De Pijp kenmerkt zich door verschillende bedrijvigheid vlak naast elkaar. En Corus is een terrein op zich. De visie is toegespitst op de optimale inrichting van de bedrijventerreinen, zodat deze tegelijkertijd economisch aantrekkelijk gemaakt en gehouden worden. Daarbij valt te denken aan infrastructurele vraagstukken, zoals bereikbaarheid en de aanwezigheid van elkaar versterkende bedrijven in een gebied.

De Pijp
De herstructurering van het bedrijventerrein De Pijp is met name uitgelicht, omdat het bedrijventerrein verouderd is. Met efficiënte investeringen in de haven kan de toekomst van de Beverwijkse haven worden veiliggesteld. Prioriteit ligt bij herstructurering van De Pijp en het optimaal benutten van ruimte op huidige terrein. Door inzet van een herstructureringsprogramma is het mogelijk een hoge inrichtingskwaliteit en economische kwaliteit van de locatie voor lange termijn te waarborgen.

Deelgebieden
Voor de toekomst worden in de visie de volgende deelgebieden onderscheiden:
* Kernhavengebied, met havengebonden activiteiten, overslag, industrie en deels logistieke dienstverlening, geconcentreerd aan de monding van de haven;
* Kagerweg, vooral gericht op meer hoogwaardige modern gemengde bedrijvigheid en met de zichtlocaties richting de A9 en de provinciale weg N246 een belangrijke vormgever van het profiel van Beverwijk;
* Gebied langs de Wijkermeerweg;

* De kop van de haven: gebiedsontwikkeling gericht op de woonboulevard en omliggend industriegebied. Als de gemeenteraad deze visie vaststelt in de raadsvergadering van 4 februari 2010 wordt een activiteitenplan met formulering van concrete projecten om uitvoering te geven aan meerdere thema's voor de vier verschillende deelgebieden vastgesteld.