Gemeente Breda

Monitor Onderwijshuisvesting 2007-2008-2009: terugblik én vooruitblik

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Monitor Onderwijshuisvesting 2007-2008-2009 en geactualiseerd meerjarenplan vastgesteld.

Deze monitor laat zien wat de Gemeente Breda in de betreffende jaren heeft gerealiseerd op het gebied van onderwijshuisvesting inclusief de stand van zaken van de drie brede scholen in Breda en de twee multifunctionele accommodaties in Teteringen. De nu gepubliceerde monitor is integraal en gaat in op zowel financiële aspecten, als op een aantal ontwikkelingen waaronder de doordecentralisatie voortgezet onderwijs, subsidies brede scholen, binnenklimaat in scholen en de relatie met buitenschoolse opvang. De monitor geeft ook een overzicht van gerealiseerde projecten vanaf 2007 en projecten waarvan de bouw is gestart of nog gaat starten. De Monitor blikt ook vooruit naar 2011 â 2016.

Â

Meerjarenplan Onderwijshuisvesting

Eind 2007 is het Meerjarenplan (MJP) onderwijshuisvesting 2007-2010 samen met een tienjaren investeringsplan vastgesteld. Op basis van strategische keuzes en realistische planningsafspraken is hierin aangegeven wanneer bouwprojecten naar verwachting worden uitgevoerd en tegen welke kosten. Veranderende omstandigheden, zoals geactualiseerde leerlingenprognoses, kunnen de plannen veranderen. De Monitor Onderwijshuisvesting is ontwikkeld om jaarlijks terug te kunnen kijken en een vooruitblik te geven op de plannen voor onderwijshuisvesting.

Â

De Monitor Onderwijshuisvesting 2007-2008-2009 is de derde monitor die dit jaar gepubliceerd is. De eerste monitor (januari 2009) gaf vooral kwalitatief inzicht in het verloop van projecten, de ontwikkelingen en hun betekenis voor de opgaaf voor onderwijshuisvesting uit het Meerjarenplan (MJP) onderwijshuisvesting 2007-2010. Dit meerjarenplan is eind 2007 vastgesteld. In april 2009 verscheen de tweede monitor. Deze gaf een financiële verantwoording van de MJP projecten over 2007 en 2008 en met het geactualiseerde MJP met bijbehorend investeringsplan.

Â

Financiële verantwoording 2007, 2008 en 2009 en vooruitblik 2010

De conclusie van de derde Monitor is dat er over de periode 2007-2010 per saldo ⬠778.264,- meer nodig is voor onderwijshuisvesting dan was voorzien. Dit wordt gedekt binnen de beschikbare middelen van de reserve onderwijshuisvesting.

Â

De hoofdoorzaken hiervoor zijn vertragingen op een aantal projecten en daarmee hogere indexkosten, onvoorziene zaken door gewijzigde leerlingenprognoses en meerkosten door bouwtechnische omstandigheden.

Â

Subsidie Brede Scholen

De gemeente heeft in september subsidie gekregen van het ministerie van OCW vanuit het subsidiebudget bouwplannen Brede Scholen. Dat betekent een flinke bijdrage in de bouwkosten. Voor de Brede School Zandbergplein is dat een bedrag van ⬠296.742,-, voor de Eerste Rith ⬠281.231,-, voor de Helder Camara ⬠413.325,-, voor Sinte Maerte: ⬠318.958,- en voor De Weilust ⬠337.941,-. Voor deze laatste school is de subsidie deze week nog toegekend.

Â

Vooruitblik: Strategisch huisvestingsplan PO

De schoolbesturen primair onderwijs, die vertegenwoordigd zijn in de Schoolraad hebben de ambitie om als vervolg op het MJP 2007-2016 een âStrategisch Huisvestingsplan PO en gerelateerde voorzieningenâ op te stellen. Hoofddoel van dit plan is het op hoofdlijnen uitwerken van de verantwoordelijkheid die de schoolbesturen in het primair onderwijs gezamenlijk, als een van de partners in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), op zich willen nemen voor de ontwikkeling van het kind in Breda in de leeftijd van 0-13 jaar. Het huisvestingsplan wordt opgesteld door de betrokken partijen zelf.

Â

In eerste instantie wordt gewerkt aan het opstellen van de gezamenlijke visie op primair onderwijs en kindgerelateerde voorzieningen in Breda. Vervolgens worden de plannen uitgewerkt en geprioriteerd op wijkniveau. Daarnaast worden mogelijkheden voor innovatieve financiering onderzocht. Het strategisch huisvestingsplan primair onderwijs is voor de gemeenteraadsverkiezingen gereed.

Â

Projecten

Scholen die in de derde monitor worden beschreven zijn bijvoorbeeld de ver-/nieuwbouw van de Liduina school, nieuwbouw Boeimeer, uitbreiding Klokkebei en St. Joseph en de Brede School Vlierenbroek (Kindcentrum Olympia). Deze projecten zijn opgeleverd. Daarnaast gaat het om projecten die in uitvoering zijn zoals de nieuwbouw Brede school Geeren-Noord en Apollo/Griffioen in Prinsenbeek, de uitbreiding van Sinte Maerte en de JF Kennedy. Tenslotte projecten waarvan de bouw nog gaat starten, zoals de MFAâs in Teteringen, Huis van de Heuvel, nieuwbouw Viandenlaan en uitbreiding Eerste Rith.

Â

In de vooruitblik wordt ingegaan op ontwikkelingen in Geeren Zuid, Bavel Zuid, Brabantpark-Heusdenhout, Doornbos-Linie en Zandbergplein.

Â

Breda, 17 december 2009

Te downloaden:

* monitor onderwijs dec 2009.pdf