Gemeente Breda

Sportwensen vertaald in ambities voor de stad

Onder de titel âOver de volle breedte van het veldâ is de gemeente in het voorjaar in gesprek gegaan met burgers en vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en bedrijven uit de Bredase sportwereld.

De verzamelde informatie wordt gebruikt om na de verkiezingen van maart 2010 keuzes te maken en het sportbeleid voor de komende jaren te bepalen. De notitie âKlaar voor de start; bouwstenen nieuw sportbeleid Breda 2010-2014â geeft een overzicht van de in overleg met het veld geformuleerde ambities op het gebied van sport in Breda, met daaraan gekoppelde doelstellingen en activiteiten. Het college heeft de notitie vastgesteld en legt deze ter bespreking voor aan de commissie Mens en Maatschappij.

Â

De nieuwe sportnota wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 opgesteld. âKlaar voor de startâ vormt als overdrachtsdocument de basis voor nieuw beleid. De sportverenigingen en andere partners hebben de wens geuit om al in 2010 een aantal ideeën uit te voeren, vooruitlopend op de totstandkoming van de nieuwe sportnota. Daarom wordt gestart met het maken van afspraken over de inzet van maatschappelijke stages in de sport, de inzet van combinatiefuncties ten behoeve van een integraal sport- en beweegaanbod en verenigingsondersteuning en het samenbrengen van partijen met ambities op het gebied van topsport. Deze activiteiten vallen binnen de huidige financiële kaders.

Â

Verenigingen en geïnteresseerden kregen in 12 themagesprekken in het voorjaar van 2009 gelegenheid om hun visie, idee en vraag in te brengen. Tijdens deze themagesprekken stonden drie vragen centraal: Hoe moet de Bredase sportwereld er in 2020 uitzien? Wat is daarvoor nodig? Wie kan er voor de benodigdheden zorgen? De verkregen informatie is geanalyseerd en vormt de basis voor een vernieuwd sportbeleid van de Gemeente Breda.

Â

Breda, 15 december 2009

Te downloaden:

* Klaar voor de start - dec 2009.pdf