Provincie Noord-Holland

Stand van Zaken Herijking EHS

17 december 2009 - Nieuwsartikel

Op hoofdlijnen is overeenstemming bereikt over de herijking EHS. De werkgroep EHS werkt op dit moment een aantal punten uit het advies aan GS nader uit. De werkgroep streeft ernaar om dit advies eind maart 2010 gereed te hebben.

Ecologische Hoofdstructuur
Voor het nieuwe natuurbeheerplan voor Amstel, Gooi en Vechtstreek stelt de werkgroep EHS een compleet advies op over de nieuwe begrenzingen van de EHS in Amstel, Gooi en Vechtstreek. Op 1 augustus 2009 heeft de ILG Gebiedscommissie aan GS advies uitgebracht over de herijking EHS. Dit advies is in oktober door de gebiedscommissie AGV nader toegelicht aan gedeputeerde Heller. Op hoofdlijnen is overeenstemming bereikt over de herijking. Een aantal punten wordt momenteel, in nauw overleg met de provincie door de werkgroep EHS nader uitgewerkt. Dit advies bevat naast de afspraken uit de herijking ook de begrenzing van de Groene Ruggengraat en de Horstermeerpolder. De werkgroep EHS streeft ernaar om dit advies eind maart 2010 gereed te hebben. Dienst Landelijk Gebied ondersteunt de werkgroep hierbij.

Werkgroep
De werkgroep EHS is door de ILG Gebiedscommissie ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de landbouw, natuurvereniging, natuurbeheerders, gemeenten en waterschap.