Gemeente Lelystad

Plan buitengebied na aanpassingen naar de raad

Donderdag 17 december 2009

Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan Buitengebied, na verwerking van de inspraakreacties, vast te stellen.

Waar bouwen

In het Plan, dat een deel van het gebied beslaat buiten de bebouwde kom van Lelystad, wordt aangegeven waar mag worden (bij)gebouwd onder welke voorwaarden. Aan de orde komen de veiligheidszones rondom het vliegveld Lelystad, de aanvliegroutes, maar ook de ecologische zones, verbindingen die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur van rijk en provincie. Ook wil het Plan bepaalde gebieden beschermen waar mogelijk interessante archeologische vondsten gedaan kunnen worden. Diep graven op die plekken, kan schadelijk zijn voor het archeologisch onderzoek.

Duurzame energie

Het plan Buitengebied staat toe dat prototypes van nieuwe windmolens worden getest, maar ook voor het doen van experimenten die van belang zijn voor onderzoek naar opwekking en benutting van duurzame energie. Het gaat om het gebied in het noordoosten van Lelystad waar het Toepassingscentrum Duurzame Energie van de Universiteit van Wageningen staat.

Uitbreiding

Tenslotte biedt het Plan landbouwbedrijven meer mogelijkheden voor uitbreiding. Voorgesteld wordt om de oppervlakten te vergroten waarop landbouwschuren, (bedrijfs) woningen en bijgebouwen kunnen worden gebouwd. De realisatie van een zorgboerderij wordt nu via een ontheffing mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan zal nog wat meer aansluiten bij het provinciale beleid dat kleinschalige ontwikkelingen mogelijk wil maken.

---