Gemeente Hoogeveen

Extra impuls sport en bewegen

17 december 2009 - Hoogeveen doet mee aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur, waarvoor het rijk geld beschikbaar heeft gesteld. Ook de gemeente draagt bij. Door deze impuls kunnen professionele combinatiefunctionarissen worden aangesteld die de kwaliteit van het sportaanbod kunnen verbeteren en sport, onderwijs en cultuur kunnen verbinden. Afhankelijk van de rijksbijdrage loopt het aantal volledige banen op van ruim vijf in 2011 tot bijna negen in 2012.

Een combinatiefunctionaris is een werknemer die in dienst is bij één werkgever, maar werkt in twee of meer werkvelden of organisaties op het snijvlak van sport, onderwijs en cultuur.

Versterking sportclubs

Met de combinatiefuncties wil de gemeente een bijdrage leveren aan de versterking van sportverenigingen die een belangrijke rol spelen in het sportaanbod. De combinatiefunctionaris kan bovendien een bijdrage leveren aan het bewegingsonderwijs op de scholen.

Daarnaast vervult de combinatiefunctionaris een belangrijke rol in het opzetten en uitvoeren van naschoolse vrijetijdsarrangementen op het gebied van sport en cultuur. Deze activiteiten worden vooral uitgevoerd in de wijken Oranjebuurt, Verzetsbuurt, Zeeheldenbuurt en Zuid. Hiermee kan het BOS-project (Buurt, Onderwijs en Sport) worden voortgezet en verder versterkt.

Geprobeerd wordt mensen met een beperking en/of chronische aandoening meer te laten bewegen.
Op het terrein van cultuur kan de combinatiefunctionaris een uitvoerende rol vervullen om meer muziekonderwijs aan te bieden.

Professioneel

In Hoogeveen lopen al veel initatieven op het gebied van sport en bewegen. De gemeente neemt deel aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Deze activiteiten worden voortaan gecombineerd met de inzet van combinatiefunctionarissen. Door deze combinatie kunnen meer activiteiten worden uitgevoerd op een professionele manier.

De deelname loopt vooralsnog tot en met 2013. Dan moet blijken of de doelen zijn bereikt en of er voldoende geld is om het project voort te zetten.
De komende tijd overlegt de gemeente met de diverse partners zoals onderwijs, sportverenigingen en jongerenwerk over hoe de combinatiefunctionarissen het beste kunnen worden ingezet.