Gemeente Breda

Waarborg voor kwaliteit kinderopvang Bred

De gemeente Breda vindt kwalitatief hoogwaardige kinderopvang belangrijk. Veiligheid en gezondheid van kinderen staan daarbij te allen tijde voorop.

Daarom wil de gemeente voor ouders en houders van kinderopvangcentra inzichtelijk maken hoe ze op regels toeziet en deze handhaaft. Het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang Breda en de Beleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang 2010 geven aan welke prioriteiten de gemeente stelt aan toezicht en handhaving. Beide zijn door het college vastgesteld.

Â

De in de Wet Kinderopvang opgenomen kwaliteitseisen zijn gebaseerd op het door ouders en de kinderopvangcentra afgesloten convenant kwaliteit kinderopvang. De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor het handhaven van deze kwaliteitseisen. Kinderopvangcentra die aan de kwaliteitseisen voldoen zijn vanaf 1 januari 2010 terug te vinden in het landelijk register kinderopvang. Hierin worden ook de gastouderbureaus en gastouders opgenomen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Â

Bij overtreding van de vastgestelde regels kan de gemeente boetes opleggen. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de Beleidsregels bestuurlijke boete. Het vaststellen van handhavingsbeleid draagt bij aan een transparant bestuur. Voor alle partijen is duidelijk waaraan zij zich moeten houden. Hiermee geeft de gemeente verdere invulling aan de Verordening uitvoering wet kinderopvang van 1 januari 2005. Sociale Zaken van de Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de handhaving van de Wet kinderopvang, de GGD West Brabant is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de regels.

Â

Het afwegingsmodel, de boetebeleidsregels en de benoeming van de toezichthouder zijn na te lezen op www.breda.nl (visie&beleid; regelingen; sociale zaken). De beleidsregels liggen van 16 december tot en met 31 december 2009 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Â

Breda, 17 december 2009