Gemeente Valkenswaard

Publicaties Lage Heide - Instemming én vragen over nieuw plan Lage Heide

Instemming én vragen over nieuw plan Lage Heide

Raad geïnformeerd in themabijeenkomst

De nieuwe verkavelingsopzet voor de woonwijk Lage Heide en het inrichtingsplan voor het naastliggende natuurgebied rond de Dommel is door de gemeenteraad in het algemeen positief ontvangen. Wel waren er de nodige vragen over de verkeersafwikkeling in de wijk, de woonwagenlocatie en de beoogde waterberging. Dat bleek tijdens een themabijeenkomst voor de raad over dit onderwerp op donderdag 10 december. Projectwethouder G. Adams leidde deze bijeenkomst, waarin mensen van de ambtelijke projectgroep en het stedenbouwkundig bureau B5M uitleg gaven. Hun toelichting spitste zich toe op de wijzigingen in het plan, dat eerder dit jaar (in maart) door de Raad van State op onderdelen was afgekeurd.

Geen sport en bedrijf
In de nieuwe opzet die nadien is uitgewerkt, zijn de sportvelden uit het plan verdwenen en is het bedrijventerrein op dit moment niet verder uitgewerkt. De ecologische verbindingszone tussen Dommel en Keersop en andere natuurwaarden in het gebied zijn beter gewaarborgd. Bestaande bomen worden gehandhaafd.

Het aangepaste plan, waarmee B&W begin november hebben ingestemd, heeft nog geen formele status. Die moet volgend jaar worden 'verdiend' als eerst het beeldkwaliteitsplan en vervolgens het ontwerp-bestemmingsplan in procedure komt.

Vrees voor sluipverkeer
In de planvorming zullen de opmerkingen worden meegenomen die de diverse raadsfracties op 10 december maakten. Zo rezen er vragen over de voorgestelde infrastructuur, waarin de centrale noord-zuidas Venbergseweg een inrichting als 30 km-zone zal krijgen. Om sluipverkeer richting centrum te voorkomen, stelden sommigen een knip in deze weg voor. Zorgen waren er ook over het verwachte drukke verkeer in de Mgr. Smetsstraat en in de Crocuslaan; de laatste krijgt een ontsluitingsfunctie en wordt in zuidelijke richting doorgetrokken tot nabij de Venbergseweg.

Verder ging de discussie over de woonwagenlocatie, die aan de oostelijke rand van de woonwijk is gepland. In de (voorlopige) opzet is nu ruimte voor 14 plaatsen, terwijl eerder gesproken werd over acht plaatsen. Afgesproken werd dat begin 2010 hier verder over gesproken zal worden, zodat het definitieve aantal standplaatsen opgenomen kan worden in het formele plan.

Het feit dat een deel van het natuurgebied (15 van de 80 hectaren) tevens dienst doet als waterberging voor de overstromende Dommel, riep eveneens vragen op: is een overstroming niet schadelijk voor de natuur? Dit planonderdeel is overigens niet nieuw en in wezen al door de Raad van State goedgekeurd. Adams wees erop dat de Dommel volgens het Waterschap hooguit eens in de vijftig jaar overstroomt.