Politie Flevoland

Samenvoeging politieregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek akkoord

Lelystad/Hilversum, 17-12-2009 o De politieregios Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden in de komende periode samengevoegd. Dat is de uitkomst van een traject van voorbesprekingen dat de bestuurders van de politieregios en de veiligheidsregios hebben gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op vrijdag 4 december hebben het Regionaal College van Flevoland, onder leiding van korpsbeheerder mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere en het Regionaal College van Gooi en Vechtstreek onder leiding van korpsbeheerder de heer Bakker, burgemeester van Hilversum, unaniem ingestemd met een voorstel om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen om onder voorwaarden te komen tot een samenvoeging van beide politieregios.

De aanleiding van dit voorstel is het kabinetsbesluit van 19 december 2008 om het politiebestel op enkele punten te wijzigen, waaronder te komen tot schaalvergroting binnen de politie. Daarnaast werken de politie Flevoland en Gooi en Vechtstreek op diverse terreinen op een constructieve wijze samen. Gebaseerd op het kabinetsbesluit en de opgedane ervaringen binnen de huidige samenwerkingverbanden, is onderzocht of samenvoeging van Flevoland en Gooi en Vechtstreek tot voordelen zou strekken voor de inwoners van de regios. De conclusie daarvan was dat, op het gebied van het ook op termijn kunnen garanderen van het niveau van de wijkveiligheidszorg, het verbeteren van de financiële positie, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid die ontstaat door noodzakelijke verregaande specialisatie, samenvoeging substantiële voordelen oplevert.

In de gesprekken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderhandeld over de voorwaarden waaronder de politieregios tot samenvoeging willen en kunnen overgaan. Die voorwaarden hebben onder andere te maken met zekerheden voor het personeel van beide korpsen en financiële garanties en het ook op termijn kunnen garanderen van het niveau van de wijkveiligheidszorg. Daarover is een akkoord bereikt. Dat akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Over de nadere uitwerking en de gevolgen van de voorgenomen samenvoeging vinden nog vervolgbesprekingen plaats.

Ook is met de minister afgesproken dat nu alleen wordt gekozen voor een samenvoeging van de politieregios. Incongruentie van politie- en veiligheidsregio is tijdelijk mogelijk. De betrokken besturen streven naar een congruentie van politie- en veiligheidsregio binnen vijf jaar