Genoeg gepraat over, nu actie voor zwerfjongeren

17/12/2009 16:07

Federatie Opvang

De tijd van praten en onderzoek is voorbij: 2010 moet het jaar van een aanvalsplan tegen dakloosheid van jongeren zijn. Initiatieven om zwerfjongeren te helpen zijn er wel, maar gemeenten en provincies slaan de handen nog steeds niet ineen om het aanbod voor zwerfjongeren substantieel te vergroten en om jongeren die veelal zorgmijdend zijn te bereiken. De Federatie Opvang reageert dan ook met gemengde gevoelens op het zevende! rapport van de Algemene Rekenkamer over zwerfjongeren. In de afgelopen 10 jaar is er veel onderzocht en nog steeds blijkt dat de opvang en hulp aan zwerfjongeren in Nederland ernstig tekort schiet. De beschikbaarheid van voorzieningen is wel verbeterd, maar is nog verre van voldoende.

In het rapport van de Rekenkamer worden de signalen van de Federatie Opvang bevestigd: het gaat nog niet goed met het lokale en regionale beleid voor dakloze jongeren.

De Federatie Opvang is van oordeel dat het aangekondigde onderzoek van VWS en Jeugd en Gezin naar de aantallen en achtergronden van zwerfjongeren nuttig is. Het is alleen een bijzaak omdat het werkelijk tijd is om het aanvalsplan tegen dakloze jongeren snel te ontwikkelen en om harde afspraken te maken met gemeenten, provincies en aanbieders om er voor te zorgen dat er meer aanbod van voorzieningen komt met daarbij passende methodieken om jongeren te helpen weer een bestaan op te bouwen en deel te laten nemen aan de samenleving.

Naast een integraal persoonsgebonden traject voor de jongere is het nodig om meer aandacht te besteden aan preventie en outreachende begeleiding om te voorkomen dat duizenden jongeren op straat eindigen. Ook moeten de financieringsstromen en de indicatiesystematiek veel nauwer op elkaar worden afgestemd. Door de onduidelijkheid van de regiefunctie tussen gemeenten en provincies kloppen jongeren en hulpverleners dikwijls op gesloten deuren of worden zij doorverwezen naar anderen. Een passend zorgarrangement kan alleen geboden worden als er een duidelijke regie is met daarbijbehorende financiering.

http://www.opvang.nl