Waterschap Reest en Wieden


Wieden neemt belangrijk besluit over toekomst grootste natte heideveld Europa

Bestuur waterschap Reest en Wieden neemt belangrijk besluit over toekomst grootste natte heideveld Europa

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden neemt op 17 december aanstaande een besluit over het Inrichtingsplan en Waterbesluit voor het Dwingelderveld. Met dit besluit gaat Reest en Wieden de verdroging oplossen voor 2100 hectare in dit unieke natuurgebied. De vroegere, natuurlijke waterhuishouding met veel geulen en vennen wordt hersteld, en er worden gebieden gecreëerd voor het vasthouden van 1.25 miljoen kuub water, bij extreme regenval. Het waterschap staat voor een grote opgave om extra water als gevolg van de klimaatveranderingen op te vangen en vertraagd af te laten stromen. Het veranderende klimaat en de gevolgen voor het waterbeheer staan ook hoog op de agenda tijdens de klimaattop te Kopenhagen.

Landbouwenclave Noordenveld

Midden in het Nationaal Park is een vroegere landbouwenclave gelegen, het zogenaamde Noordenveld. Het ongeveer 200 ha grote landbouwgebied had een waterhuishouding die afgestemd was op de landbouwfunctie. Voor de afwatering werd een watergang (de zogenaamde leiding 20) in stand gehouden met een laag waterpeil. De lengte van de watergang is 4 kilometer en loopt geheel over het Nationaal Park. De lage waterstand in het Noordenveld en leiding 20 met het lage peil zorgen voor interne verdroging van circa 1400 hectare van het Dwingelderveld.

Grondverwerving

Ruim 40 jaar lang is geprobeerd het Noordenveld op vrijwillige basis te verwerven voor natuur. Na veel inspanningen is door het waterschap in het voorjaar van 2008 de basis gelegd tot grondruil en aankoop van de laatste twee percelen. De waterhuishouding in het Noordenveld kan nu volledig worden aangepast en de leiding 20 kan worden gedempt. Voor de vernatting is het noodzakelijk de fosfaathoudende bovenlaag van de vroegere landbouwgronden te verwijderen om fosfaatverspreiding over de bestaande vennen te voorkomen. Het afgraven van de bouwvoor voor het omvormen van het Noordenveld betekent ruim 600.000 kuub grondverzet.

Water vasthouden

Na uitvoerig onderzoek naar de verdroging van het Dwingelderveld heeft Reest en Wieden problemen en oplossingen beschreven in het "Inrichtingsplan en Waterbesluit en slenkstructuur NP Dwingelderveld". Na meerdere informatiebijeenkomsten hebben betrokkenen en belanghebbenden wijzigingen voorgesteld en soms hun zorg over het natter worden van het gebied uitgesproken, compleet met constructieve suggesties ter verbetering. Dit alles heeft geleid tot een aantal planwijzigingen met oplossingen voor enkele lokale wateroverlastpunten. Er komen speciale stuwen op de randen van het Dwingelderveld. Hiermee kan een 1.250.000 kuub water worden vastgehouden bij extreme regenval. Het waterschap installeert ook extra meetpunten en ook de waterstand in het beekdal buiten het park wordt gemeten. Deze gegevens zijn straks te zien op www.Reestenwieden.nl.

Opbrengst van het project

Door de klimaatveranderingen is het noodzakelijk meer ruimte voor water te creëren. Natuur en water vasthouden gaan vaak goed samen. Voor het waterschap Reest en Wieden is de opbrengst van het project dat met de realisatie van 2100 hectare GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterpeil) de interne verdroging wordt verholpen. Verder wordt met het vasthouden van maar liefst 1,25 miljoen kuub water onder extreme omstandigheden voor dit gebied voldaan aan de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water en worden de lokale wateroverlastproblemen opgelost.

Nationaal park Dwingelderveld en publieksvoorlichting

Het Nationaal Park Dwingelderveld ligt in Zuidwest Drenthe. Het 3700 ha grote gebied bestaat uit bossen, vennen en droge en natte heide. Het gebied heeft grote, internationale bekendheid en vanwege de hoge natuurwaarden in de natte slenkstructuren is het gebied aangewezen als Nationaal Park. Bovendien maakt het deel uit van het netwerk van de belangrijkste natuurgebieden van Europa, Natura 2000. De belangrijkste doelen voor het Dwingelderveld zijn uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de droge en natte heide en van verschillende typen vennen en veentjes.
Het Dwingelderveld trekt jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers. Mensen die komen voor de mooie natuur van de heide, het water en de bossen. Verhoudingsgewijs betreft het veel publiek dat ook graag kennis wil nemen van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Met dit project ziet het waterschap, samen met de andere partners een grote kans voor permanente publieksvoorlichting over klimaatadaptatie.

Samenwerkingsverband

De uitvoerende maatregelen van het waterbesluit worden gerealiseerd in een samenwerkingsverband van verschillende partijen. In de verantwooordelijke Gebiedscommissie hebben naast het Waterschap Reest en Wieden de volgende instanties zitting: Natuumonumenten, Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat en de gemeenten Westerveld, de Wolden en Midden Drenthe. De totale kosten voor dit project bedragen EUR 15.5 miljoen.

Ook bovengenoemde partijen hebben hun wensen ingebracht. Naast natuurontwikkeling en watermanagement wordt de weg Lhee Kraloo omgevormd tot zandweg en fietspad, komen er diverse parkeerplaatsen aan de rand van het Dwingelderveld en wordt een mindervalidenpad aangelegd. De vele duizenden kuubs grond die vrijkomen worden verwerkt in een geluidswal langs de A 28.
© Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||