Senternovem

17-12-2009 | NEN-normen voor onderzoek van de waterbodem herzien

Eind november 2009 zijn door het Nederlands Normalisatie-instituut twee normdocumenten voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek gepubliceerd: de NEN 5717 en de NEN 5720. De nieuwe NEN 5717 geeft richtlijnen voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. De NEN 5720 beschrijft het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van baggerspecie en waterbodem.

De nieuwe normdocumenten vervangen de bestaande NVN 5720 en meerdere regionale protocollen, die in bijlage D (onderdeel II) van de Regeling bodemkwaliteit genoemd worden. Naast herziene strategieën zijn ook nieuwe strategieën opgenomen in de nieuwe NEN 5720.

Aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit
In april 2010 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit voorzien, waarbij de Regeling ook zal verwijzen naar de nieuwe NEN 5720 (en indirect ook naar NEN 5717). Vanaf dat moment zullen de NVN 5720 en de regionale protocollen, die nu als milieuhygiënisch bewijsmiddel gelden onder het Besluit bodemkwaliteit, niet meer gebruikt mogen worden. Wel blijven vóór april 2010 volgens de oude protocollen uitgevoerde waterbodemonderzoeken (mits representatief) bruikbaar als bewijsmiddel.

Meer informatie op website NEN
Lees meer op de website van het NEN voor een overzicht met de belangrijkste wijzigingen en over het bestellen van de beide normen. Voor inhoudelijke vragen over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u terecht op het mailadres milieu@nen.nl. Wijzigingsdatum | 17-12-2009