Ingezonden persbericht

Zwolle, 17 december 2009

Provincie Overijssel bereidt zich voor op maatregelen tegen Q-koorts
Tijdelijke stop vestiging en uitbreiding geitenhouderijen

Provinciale Staten van Overijssel hebben via een voorbereidingsbesluit voor maximaal zes maanden de vestiging en uitbreiding van geiten- en schapenhouderijen in Overijssel stilgelegd, in aansluiting op maatregelen van het rijk om de Q-koorts te bestrijden.

De provincie heeft formeel geen rol in de ontwikkeling van beleid op het gebied van volksgezondheid en veehouderij en de bestrijding van Q-koorts. De rijksoverheid - met name de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - is daarvoor eerstverantwoordelijk.

Op 4 december jongstleden heeft het RIVM een advies uitgebracht over de bestrijding van de Q-koorts. De minister van LNV heeft in haar brief van 9 december 2009 aan de Tweede Kamer gemeld dat zij een aantal van deze maatregelen wil overnemen, waaronder het ruimen van drachtige geiten op besmette bedrijven. Het Rijk beraadt zich nog op de precieze maatregelen, naar verwachting wordt morgen tijdens het overleg met de Tweede Kamer duidelijk welke maatregelen de minister gaat nemen.

Het RIVM heeft ook maatregelen voorgesteld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, onder meer het hanteren van een bepaalde afstand van geitenhouderijen tot bebouwing. Dit kan op provinciaal niveau worden uitgevoerd via een aanpassing van de Omgevingsverordening Overijssel en het Reconstructieplan voor Salland-Twente.

Ter voorbereiding hierop wil de provincie ongewenste ontwikkeling van de geiten- en schapenhouderij in Overijssel voorkomen. Daarom hebben PS een tijdelijke bouwstop ingesteld door middel van een voorbereidingsbesluit. Dit besluit is aanvullend op het moratorium dat de minister van LNV vandaag heeft aangekondigd op de uitbreiding van geiten- en schapenbedrijven. Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water): "Wij vinden het belang dat we als provincie doen wat we kunnen doen."

Het voorbereidingsbesluit treedt zaterdag 19 december in werking en vervalt op het moment dat de aanpassingen van de Omgevingsverordening en het Reconstructieplan in werking treden en uiterlijk na 6 maanden. Hierdoor is er als het ware sprake van een 'time out' van 6 maanden voor de vestiging en uitbreiding van geiten- en schapenhouderijen in Overijssel.