Ingezonden persbericht

Zwolle, 16 december 2009

Provincie en partners investeren samen in een mooi en vitaal landelijk gebied
Fietspaden, dorpsplannen en versterking natuur en landschap

Vandaag heeft de provincie Overijssel met bestuurders van gemeenten, waterschappen en van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Dienst Landelijk Gebied, Landschap Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit nieuwe afspraken gemaakt over investeringen in het landelijk gebied van Overijssel. Daarin hebben ze vastgelegd dat er ruim 49 miljoen wordt geïnvesteerd in het kader van het provinciaal Meerjaren Programma landelijk gebied, bovenop de eerdere afspraken.

Met de overeenkomsten stelt de provincie nu 19,8 miljoen beschikbaar, aanvullend op de eerdere afspraken voor investeringen in het landelijk gebied in de periode tot en met 2013. Hiervan is 10,5 miljoen afkomstig uit de provinciale Essentgelden. Dankzij deze bijdragen kunnen onder meer het Zandweteringpark in Deventer, fietspaden in Wierden en Groene en Blauwe Diensten in de gemeente Hof van Twente versneld aangepakt worden.

De nieuwe afspraken vloeien voort uit de zes gebiedsprogramma's van gemeenten en waterschappen in Overijssel voor Noordwest Overijssel, Zwolle-Kampen Netwerkstad, Salland, Noordoost Overijssel, Noordoost Twente en Zuidwest Twente. Ze zijn een aanvulling op de overeenkomsten die de gemeenten en waterschappen vorig jaar met de provincie hebben gesloten.
Inclusief de afspraken die nu zijn gemaakt is in totaal zo´n 350 miljoen euro beschikbaar voor het landelijk gebied in Overijssel voor de periode 2007 - 2013.

Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water): "We werken in Overijssel met elkaar samen aan een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied. Er is al het nodige in gang gezet en de komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Ik ben blij dat gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties daar samen met de provincie stevig aan mee willen werken."

Hieronder een overzicht van de projecten per gebied (IiO= Investeren in Overijssel):

Gebied
Totale investering
Waarvan provinciale bijdrage
o.a. te besteden aan:
Noordoost Twente
7.164.860
4.876.485
projecten Nationaal Landschap Noordoost Twente, Groen Blauwe Diensten en fietspaden
Zuidwest Twente
24.812.600
6.499.750
Fietspaden, Kulturhusen en Groen Blauwe Diensten.
Salland
8.412.068
3.108.676
Zandweteringpark; projecten ter verbetering van de kwaliteit Cultuurlandschap (waaronder IJsselhoeven) en procesbijdrage gebiedsontwikkeling Raalte Zuid (waaronder 75 ha Ecologische Hoofdstructuur)
Noordoost Overijssel
4.095.550
2.580.045
1 Dorpsplan
Noordwest Overijssel
4.641.500
2.638.250
Oplossen faunaknelpunt Steenwijkerland, behoud cultureel erfgoed en recreatieve voorzieningen.
Zwolle-Kampen
250.000
125.000
1 Kulturhus
Totaal
¤ 49.376.578
19.828.206
Waarvan ¤ 10,5 miljoen IiO

Naast de afspraken met gemeenten en waterschappen heeft de provincie overeenkomsten getekend met de groene organisaties over de prestaties die ze volgend jaar leveren op het gebied van natuur, landschap en landbouw. Ze krijgen hiervoor ongeveer 3 miljoen euro van de provincie. Ze zullen in 2010 onder meer ruim 300 hectare natuurgebied inrichten in de Ecologische Hoofdstructuur en voorbereidingen treffen voor nog eens 450 hectare in 2011.

Het Overijssels Particulier Grondbezit gaat in 2010 verder met het opstellen en vernieuwen van landgoedversterkingsplannen en met het herstel van groene landschapselementen op particuliere landgoederen.

Met Landschap Overijssel zijn afspraken gemaakt over onder andere de uitvoering van Groen- Blauwe Diensten, het stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer, het uitvoeren van de leefgebiedenbenadering en het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit.

Natuurmonumenten zal volgend jaar verschillende projecten gaan uitvoeren om het leefgebied te verbeteren van de kamsalamander. Ook gaat Natuurmonumenten amfibieëntunnels aanleggen en grafkelders geschikt maken voor vleermuizen. Verder worden Landgoed Colckhof en diverse landgoederen in het Nationaal landschap Noordoost Twente opgeknapt. Daarnaast gaat Natuurmonumenten aan de slag met de Toeristische Poort van Nationaal Park Weerribben Wieden.

Staatsbosbeheer gaat onder meer een ecoduct op de Sallandse Heuvelrug aanleg maken en oude cultuurhistorische elementen zichtbaar maken bij de Twilhaarkamp, de Kooi van Pen en het Staphorsterveld. Daarnaast gaat Staatsbosbeheer natuurgebieden in het Nationaal Landschap Noordoost Twente inrichten en zal ze invulling geven aan het gastheerschap voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

De Dienst Landelijk Gebied voert voor de provincie tal van projecten uit in het landelijk gebied om de landbouwstructuur, natuur en landschap te verbeteren. Dat gebeurt onder meer in landinrichtingsprojecten, integrale gebiedsuitwerkingen, maar ook via de versnelde realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in Overijssel.