Gemeente Coevorden

van start

Inspraakprocedure harmonisatie sporttarieven van start

woensdag 16 december 2009

De Gemeente Coevorden is gestart met de inspraakprocedure rondom de harmonisatie van de tarieven voor het gebruik van de buitensportaccommodaties. In deze inspraakprocedure worden sportverenigingen uitgenodigd te reageren op het voorstel van het college om vanaf 1 juli 2010 de tarieven o.a. per seizoen vast te stellen in plaats van per kalenderjaar. Nieuw in het voorstel is ook indeling van de accommodaties in categorieën.

Die indeling is nodig omdat niet alle accommodaties met elkaar te vergelijken zijn. Als eerste is het nieuwe tarievensysteem van toepassing voor korf- en voetbalaccommodaties. De sportvoorzieningen voor tennis, hockey en schaatsen maken onderdeel uit van het accommodatieonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Vervolgens kent het voorstel zogenaamde objectieve normbedragen voor realisatie, onderhoud en renovatie. Dat houdt in dat goed is gekeken naar de kostprijs van een buitensportaccommodatie. Deze kostprijs is op basis van kengetallen bepaald. Tenslotte kent het voorstel een hantering van een dekkingspercentage van 5% van de genormeerde kosten.

Inspraakprocedure en vervolg
Per brief zijn alle betrokken sportverenigingen geïnformeerd. Elke sportvereniging kan tot en met 15 januari 2010 schriftelijk reageren op de voorstellen. Specifiek voor de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging wordt een informatieavond georganiseerd op 17 december in café Welgelegen in Wachtum. Op basis van de te ontvangen reacties wordt een definitief voorstel aan het college voorgelegd, waarna de behandeling en de besluitvorming in de Politieke Markt Coevorden (gemeenteraad) kan plaatsvinden.