Raad van State


donderdag 17 december 2009
10.00 uur
Zitting over de goedkeuring door de ministers van LNV en VROM van de herziening van zeven Noord-Brabantse reconstructieplannen. Het gaat om de herziening van de reconstructieplannen 'De Baronie', 'Beerze-Reusel', 'Boven-Dommel', 'De Meijerij', 'Maas en Meierij', 'Peel en Maas' en 'De Peel'. De reconstructieplannen werden eerder door provinciale staten van Noord-Brabant vastgesteld. De plannen moesten worden aangepast na de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het voorjaar van 2007. In die uitspraken werden diverse onderdelen van de plannen vernietigd. Zo had een aantal agrarische bedrijven een dubbele aanduiding gekregen. Volgens de Raad van State was dit rechtsonzeker omdat elke aanduiding andere ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven biedt. Voor deze bedrijven is nu gekozen voor één aanduiding. Een groot aantal agrariërs verzet zich tegen de herziene reconstructieplannen en komt in beroep bij de Raad van State. Zij zijn het niet eens met de aanduiding voor hun bedrijf en vrezen dat zij in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Ook de Brabantse Milieufederatie komt in beroep. Volgens de federatie is in de herziene reconstructieplannen te weinig rekening gehouden met de natuurwaarden in de provincie. Vanwege de grote hoeveelheid partijen is deze zaak ook op maandag 14 december en dinsdag 15 december behandeld. (zaaknummer 200807643/1)

10.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft verleend aan Multiserv Holland voor een slakkenverwerkingsbedrijf op het terrein van Corus aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord. Het bedrijf bewerkt afval dat grotendeels bij Corus vandaan komt. Het bedrijf komt tegen enkele voorschriften uit de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo is het bedrijf het niet eens met het voorschrift dat op een afstand van meer dan twee meter van de slakkenopslag geen stof waarneembaar mag zijn. Ook wil hij geen energiebesparingsonderzoek doen zoals in de vergunning is voorgeschreven. (zaaknummer 200902245/1)

10.30 uur

Zitting over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Limburg op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend voor het ontgronden van de groeve van Sigrano in Heerlen. In de groeve graaft het bedrijf het aanwezige zilverzand op, een zeldzame zandsoort die voor veel chemische toepassingen kan worden gebruikt. De ontgronding vindt plaats in de buurt van het beschermde natuurgebied 'Brunssummerheide'. De stichting Behoud Brunssummerheide, de Dassenwerkgroep en Milieudefensie komen tegen de vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor schade aan de Brunsummerheide doordat de grondwaterstand in het gebied door de ontgronding zou dalen. De Raad van State heeft in maart 2008 een eerdere vergunning vernietigd. Die uitspraak met zaaknummer 200701860/1 is te vinden op deze site. Naar aanleiding van die uitspraak heeft het provinciebestuur een nieuwe besluit genomen. Over dat besluit gaat de zitting vandaag. (zaaknummer 200809435/1)

10.45 uur

Zitting over de vaststelling en terugvordering van de subsidie die de minister van OCW aan Paradiso en de Melkweg voor de periode 2001-2004 heeft toegekend. De minister had deze subsidie toegekend voor concerten en voorstellingen in die periode. De minister heeft een deel van de subsidie teruggevorderd, omdat niet alle activiteiten daadwerkelijk zijn georganiseerd. De rechtbank in Amsterdam heeft in maart 2009 geoordeeld dat de minister dat terecht heeft gedaan. Tegen die uitspraak komen Paradiso en de Melkweg in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen was het onmogelijk om met de subsidie die de minister hen had toegekend alle concerten en voorstellingen te organiseren. Bovendien wisten zij niet dat ze een bepaald aantal concerten en voorstellingen moesten organiseren om voor de gehele subsidie in aanmerking te komen. (zaaknummer 200903268/1)

11.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Friesland heeft verleend aan Van Oord Nederland B.V. voor een zandwinput aan de Lipomwyk in Ureterp. Het zand wordt gewonnen met een zandzuiger. De zitting gaat ook over de vergunning die het dagelijks bestuur van het waterschap Friesland heeft verleend aan Van Oord voor het lozen van retourperswater vanuit zandwinput Strandheem bij Opende. Die vergunning heeft ook betrekking op het lozen van koelwater op de zandwinput aan de Lipomwyk in Ureterp. Party- en Recreatiecentrum Strandheem en een aantal omwonenden komen tegen beide vergunningen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat de recreatieplas Strandheem milieuschade ondervindt. (zaaknummers 200906588/1 en 200806589/1)

11.45 uur

Zitting over de afwijzing door het bestuur van het Nederlandse Fonds voor de Film van de verzoeken van Fu Works Productions om subsidie te verlenen voor twee films. Het fonds heeft de verzoeken afgewezen, omdat in de ene film één van de hoofdpersonages 'niet tot de Nederlandse cultuur of het Nederlandse taalgebied behoort'. Het hoofdthema van de andere film heeft volgens het Fonds geen betrekking op kunst dan wel kunstenaars. Het productiebedrijf is het niet eens met de afwijzingen en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank in Amsterdam heeft in maart 2009 de eerdere beroepen van het productiebedrijf ongegrond verklaard. (zaaknummers 200906224/1 en 200906371/1)