Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa


Structuurvisie LOP door raad Tynaarlo vastgesteld

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de structuurvisie landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Het LOP scherpt de ambities uit het structuurplan (2006) aan en doet uitspraken over hoe verschillende locaties met behoud van bestaande en ontwikkeling van nieuwe landschappelijke kwaliteiten vorm krijgen. Beleidsvoornemens in de ruimtelijke omgeving worden in het vervolg aan het LOP getoetst.

Waarom een LOP

Landschap heeft in Tynaarlo een bijzondere plek binnen het collegebeleid. Het is thema nummer 1 in het collegeprogramma 2006-2010, onder de noemer van 'Duurzame ontwikkeling en Landschappelijke kwaliteit'. Enerzijds heeft dit te maken met de hoge kwaliteit van het landschap in de gemeente en met het behouden van deze kwaliteit. Anderzijds vanwege een aantal knelpunten en verwachte ontwikkelingen zoals schaalvergroting en bewoningsdruk. Daarnaast zijn er veel vragen vanuit de samenleving en ontwikkelingen uit de markt die om een antwoord vragen.

Tegen die achtergrond ontstond er behoefte aan een onderliggende visie op het landschap, waarop het bestaande beleid en de uitvoering kan worden toegesneden, aangescherpt of uitgebreid. En dat op basis van deze visie nieuwe plannen, projecten en instrumenten kunnen worden ontwikkeld. De Landschapsvisie die voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa is opgesteld heeft een goede vertaling gekregen in het LOP Tynaarlo.

Doelstellingen van het LOP

Het LOP is de integrale visie voor de ontwikkeling van het landschap van Tynaarlo voor de komende 10 jaar en heeft een meervoudige doelstelling:

Samenhang in beleid en plannen door visie; Het LOP is als beleidskader de centrale spil voor het stroomlijnen van het beleid, plannen en ideeën op het gebied van landschap.

'Moederplan' voor beheer en uitvoering; Het LOP biedt als uitvoeringskader de basis voor een consistente doorwerking van het gemeentelijke landschap- en natuurbeleid naar uitvoering en beheer.

Constructieve sturing; Voor het optimaal vervullen van de gemeentelijke regierol zijn de hoofdlijnen voor sturing in een operationeel beoordelingskader vastgesteld.

Inspireren en verleiden; Het LOP is niet alleen een beleidsinstrumentarium. Als inspiratiebron moet het partijen (bewoners, ontwikkelaars, ondernemers, Landbouw, bestuurders, natuurbeschermers etc.) ook inspireren en verleiden om op een andere manier naar de omgeving te kijken en hier op een respectvolle manier mee om te willen gaan

Structuurvisiestatus

Het LOP heeft de status van structuurvisie (conform de Wet ruimtelijke ordening). Het landschapsbeleid is hierdoor stevige verankerd ten opzichte van andere beleidsvelden. Dit draagt bij tot integraliteit van beleid. Daarnaast wordt uitvoering van het beleid hiermee geborgd.

Meer informatie

Op dit moment werkt de gemeente nog hard aan een publieksversie van het LOP. Deze is binnenkort beschikbaar op de website van de gemeente.