Gemeente Utrecht


Mondelinge vragen van de heer Van Corler inzake Klankbordgroep Fietsbrug

Dinsdagavond was er een drukbezochte informatiebijeenkomst van het Comité Pas op! Fietsbrug. Tijdens deze avond kwamen een aantal knelpunten in het proces rondom het zoeken naar een goede aanlanding van de fietsbrug bij Oog in Al aan de orde. Het comité heeft aangegeven dat de gemeente voornamelijk over de aanlanding van de brug bij het Victor Hugoplantsoen wil spreken. De bewoners uit Oog in Al willen echter dat er ook gekeken wordt naar het vervolg van de fietsroute, met name bij het park Oog in Al, tot aan de Muntbrug. Ook hebben de bewoners een alternatieve route via het Marco van Basten Sportpark voorgesteld.
Anderhalve maand geleden is door de gemeente een klankbordgroep ingesteld, waar ook leden van het comité deel van uit maken. Van de klankbordgroep wordt verwacht dat ze half januari met een advies aan het college komt. Er wordt een grote tijdsdruk ervaren, waarbij wordt gevreesd dat niet alle aspecten en alternatieven goed aan de orde komen. De bewoners begrijpen de wens voor de fietsverbinding, maar willen wel dat goed gekeken wordt naar alle gevolgen en een goede afweging tussen de verschillende opties gemaakt kan worden.
Wij zien als vragenstellers graag dat er tempo gemaakt wordt met een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Oog in Al en Leidsche Rijn, maar hechten ook aan een goede participatie van de bewoners. Een goede participatie aan het begin kan immers problemen en weerstand verderop in het traject voorkomen.

Vandaar de volgende vragen:
1. De bewoners uit Oog in Al willen meedenken over een goede oplossing voor de aanlanding van de fietsbrug in Oog in Al, maar vrezen dat hun alternatief via het Marco van Basten Sportpark in de besluitvorming onvoldoende serieus wordt meegenomen. Het college heeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen over de fietsbrug van 22-09-09 aangegeven dat een integrale afweging wordt gemaakt. Gaat het college er voor zorgen dat het alternatief via het Marco van Basten Sportpark van het comité volwaardig in deze integrale afweging wordt meegenomen?
2. Is het college bereid niet alleen te kijken naar het knelpunt van de aanlanding van de fietsbrug bij het Victor Hugoplantsoen, maar naar het geheel van de fietsroute door Oog in Al?
3. Zo ja, is het college bereid de participatie te verbeteren en voort te zetten naar het ontwerp van de hele fietsroute om een spoedige realisatie van een snelle en veilige fietsbrug en -route vanuit Leidsche Rijn door Oog in Al mogelijk te maken?


---- --