Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht

PB09-082
17 december 2009

Werkloosheid neemt verder toe

· In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer · Evenveel mannen als vrouwen werkloos · Bij UWV meer dan gemiddelde groei werkzoekenden tot 35 jaar · Aantal WW-uitkeringen stijgt verder

In de periode september-november 2009 waren gemiddeld 400 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,2 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,6 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet- werkende werkzoekenden tot 35 jaar sterk is toegenomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in een jaar tijd toe met 133 duizend tot 297 duizend.

CBS en UWV publiceren voortaan maandelijks de belangrijkste uitkomsten over werkloosheid in een gezamenlijk persbericht. Het CBS publiceert daarmee de uitkomsten over de werkloze beroepsbevolking en UWV over niet-werkende werkzoekenden en WW-uitkeringen.

Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode september- november 2009 uit op 412 duizend personen, 9 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het overigens beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 10 duizend per maand.
In de periode september-november was het aantal werklozen 121 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Onder mannen steeg het aantal werklozen met 70 duizend tot 201 duizend. Bij de vrouwen was de toename in een jaar tijd 51 duizend. Daarmee kwam het aantal werkloze vrouwen uit op ln.... mannen.
200 duizend, vrijwel gelijk aan het aantal werkloze mannen. Het werkloosheidspercentage is bij vrouwen echter nog altijd hoger dan bij sbc.... Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) bij UWV WERKbedrijf nam in

Sterkste groei werkzoekenden tot 35 jaar w november 2009 toe met 7 duizend tot 501 duizend. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal nww toe met 91 duizend. Dit is een toename van 22 w procent. In alle leeftijdsgroepen was sprake van een toename. Bij de jongeren tot 25 jaar en de 25-35 jarigen was de toename met respectievelijk 58,7 w procent en 45,8 procent het grootst.

CBS Persbericht PB09-082 pagina 1 van 7
Aantal WW-uitkeringen stijgt verder
Eind november komt het aantal lopende WW-uitkeringen uit op 297 duizend, dat is 133 duizend meer dan een jaar geleden. Een deel van de toename is toe te schrijven aan deeltijd-WW. In november kwamen er ruim 39 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er bijna 32 duizend WW-uitkeringen beëindigd. Bijna de helft werd beëindigd vanwege werkhervatting.

Werkloze beroepsbevolking (oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd) en niet-werkende werkzoekenden (oorspronkelijk)
x1000
800
700
600
500
400
300
200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Niet-werkende werkzoekenden Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd Bron: CBS, UWV

Technische toelichting
Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en de niet-werkende werkzoekenden en de WW-uitkeringen van UWV.

Werkloosheid CBS
De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn alle personen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voornamelijk gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken.

Het seizoen is van invloed op het niveau van de werkloosheid. Om de seizoensinvloeden te neutraliseren worden ook de voor seizoeninvloeden geschoonde werkloosheidscijfers gepubliceerd. De seizoengecorrigeerde reeks wordt iedere maand met het beschikbaar komen van nieuwe cijfers opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen eerder gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld. Op de website van het CBS (www.cbs.nl) staat een korte toelichting op de seizoencorrectie.
CBS Persbericht PB09-082 pagina 2 van 7

Niet-werkende werkzoekenden van UWV.
Uit de administratie van UWV WERKbedrijf worden maandelijks cijfers afgeleid over het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww). Mensen die op zoek zijn naar werk kunnen zich inschrijven bij UWV WERKbedrijf. Mensen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen zijn verplicht zich in te schrijven bij UWV WERKbedrijf. Op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is de Nieuwsflits Arbeidsmarkt te downloaden, waarin naast uitgebreide informatie over het aantal niet-werkende werkzoekenden gedetailleerde gegevens zijn opgenomen m.b.t. het aantal ingediende vacatures, ontslagaanvragen- en vergunningen en WW-uitkeringen.

Belangrijkste verschillen tussen werkloze beroepsbevolking (CBS) en niet- werkende werkzoekenden (UWV).
Beide groepen vallen slechts ten dele samen. Een belangrijk deel van de niet- werkende werkzoekenden wordt niet tot de werkloze beroepsbevolking gerekend omdat zij niet actief naar werk zoeken of niet op korte termijn beschikbaar zijn. Het gaat hierbij o.a. om personen die een opleiding/training volgen om ze (beter) geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Andersom staan veel werklozen zonder recht op een uitkering (vooral jongeren en herintreders) niet ingeschreven bij UWV.

Meer informatie over beide begrippen staat in een gezamenlijk artikel van het CBS en UWV WERKbedrijf dat u kunt vinden op de website van het CBS (www.cbs.nl) of UWV WERKbedrijf (www.werk.nl).

WW-uitkeringen
UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW- uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid en deeltijd-WW uikeringen. Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en "onwerkbaar" weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2009 zijn januari, april, juli, oktober en december 5-weekse verslagperioden.

Effecten deeltijd-WW
Sinds 2 april 2009 kunnen werkgevers voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen. Personen die vallen onder de deeltijd-WW behoren in het algemeen niet tot de werkloze beroepsbevolking en ook niet tot de niet- werkende werkzoekenden (nww). Wel tellen de deeltijd-WW uitkeringen mee bij het aantal WW-uitkeringen zoals gepubliceerd in dit persbericht.

CBS Persbericht PB09-082 pagina 3 van 7

Tabel 1. Werkloze beroepsbevolking
Niet seizoengecorrigeerd Seizoenge- corrigeerd1) % van de totaal jaar- totaal beroeps- mutatie bevolking
3-maandsgemiddelden % x 1 000

2009
sept-nov. 5,2 400 121 412 aug.-okt 5,0 387 111 403 juli-sept. 5,0 394 110 400 juni-aug. 5,0 390 96 388 mei-juli 4,9 386 78 373 apr.-jun. 4,8 373 63 371 mrt.-mei 4,6 358 45 354 febr.-apr. 4,6 360 34 344 jan.-mrt. 4,4 341 5 323 dec.-feb. 4,1 314 -7 312 2008
nov.-jan. 3,9 298 -10 306 okt.-dec. 3,7 285 -16 301 sept-nov. 3,6 280 -26 291 Jaargemiddelden
2008 3,9 304 -40 2007 4,5 344 -69 2006 5,5 413 -70 Bron: CBS
1 ) De seizoengecorrigeerde reeks wordt maandelijks met het beschikbaar komen van nieuwe werkloosheidscijfers geactualiseerd.

CBS Persbericht PB09-082 pagina 4 van 7

Tabel 2. Werkloze beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd (3-maandsgemiddelden)
15-24 25-44 45-64 totaal jaar jaar jaar x 1 000
Mannen
2009 sept-nov. 50 83 67 201 2008 sept-nov. 38 46 47 131 Vrouwen
2009 sept-nov. 49 87 64 200 2008 sept-nov. 33 67 49 149 Totaal
2009 sept-nov. 98 170 132 400 2008 sept-nov. 71 113 96 280 % van de beroepsbevolking
Mannen
2009 sept-nov. 11,1 4,0 3,8 4,7 2008 sept-nov. 8,1 2,1 2,7 3,0 Vrouwen
2009 sept-nov. 12,3 4,9 5,0 5,8 2008 sept-nov. 7,9 3,8 4,0 4,4 Totaal
2009 sept-nov. 11,7 4,4 4,3 5,2 2008 sept-nov. 8,0 2,9 3,3 3,6 Bron: CBS.

CBS Persbericht PB09-082 pagina 5 van 7

Tabel 3. Niet-werkende werkzoekenden (nww) naar geslacht, leeftijd en regio nov. okt. maand- nov. jaar- 2009 2009 mutatie 2008 mutatie

x 1 000 x 1 000 % x 1 000 % NWW totaal 500,8 493,4 1,5 409,8 22,2 Geslacht
mannen 258,0 252,1 2,4 191,6 34,6 vrouwen 242,8 241,3 0,6 218,1 11,3 Leeftijd
Groningen 22,5 22,1 2,1 19,6 15,2 Friesland 21,0 20,2 4,2 16,8 25,2 Drenthe 16,8 16,4 2,4 14,0 20,0 Overijssel 36,6 35,7 2,7 28,2 29,8 Flevoland 13,1 13 0,4 10,7 22,1 Gelderland 55,6 54,7 1,5 45,4 22,4 Utrecht 27,7 27,2 1,7 21,7 27,3 Noord-Holland 83,5 83,4 0,2 72,7 14,9 Zuid-Holland 105,5 103,9 1,5 87,6 20,5 Zeeland 8,0 8,1 -1,6 6,8 17,9 Noord-Brabant 69,0 67,5 2,2 51,1 35,0 Limburg 40,6 40,2 0,8 34,7 16,8 buitenland/onbekend 0,8 0,8 0,4 Grote gemeenten
Amsterdam 42,7 42,9 -0,4 39,4 8,4 Rotterdam 32,9 33,1 -0,6 30,0 9,6 Den Haag 18,2 17,7 3,2 15,5 17,5 Utrecht 9,8 9,5 2,2 7,5 29,7 Bron: UWV.
CBS Persbericht PB09-082 pagina 6 van 7
Tabel 4. Niet-werkende werkzoekenden (nww) naar beroepsniveau 1) nov. okt. maand- nov. jaar- 2009 2009 mutatie 2008 mutatie x 1 000 x 1 000 % x 1 000 % NWW totaal 500,8 493,4 1,5 409,8 22,2 Elementaire beroepen 126,4 125,6 0,7 117,9 7,2 Lagere beroepen 163,8 159,8 2,5 132,3 23,8 w.o.
administratief 49,5 48,7 1,5 41,5 19,2 technisch 33,6 32,1 4,9 23,2 45,1 transport 35,8 34,7 3,1 25,8 38,7 verzorgend 33,1 32,9 0,8 31,2 6,3 Middelbare beroepen 123,5 120,9 2,2 88,7 39,2 w.o
administratief 55,5 54,3 2,1 37,7 47,2 technisch 30,4 29,8 2,0 20,1 51,1 verzorgend 17,9 17,6 1,6 15,8 13,4 Hogere beroepen 58,9 58,6 0,5 42,3 39,1 w.o.
administratief 25,4 25,1 1,3 15,3 66,6 gedrag en maatschappij 8,6 8,5 0,7 6,8 26,9 pedagogisch 6,8 7,1 -3,9 6,2 9,5 taalkundig, cultureel 6,2 6,1 0,5 6,1 1,4 Wetenschappelijke beroepen 13,5 13,5 0,0 10,9 24,3 Onbekend 14,6 14,9 17,6 Bron: UWV.
1 ) Onder beroep wordt verstaan het bemiddelingsberoep van een werkzoekende. Dit wordt bij de intake door UWV WERKbedrijf vastgesteld in overleg met de werkzoekende. Per beroep wordt middels de beroepen en opleidingentabel bepaald welk beroepsniveau daar bij hoort.

Tabel 5. WW uitkeringen
nov. 1) okt. 1) maand- nov. jaar- 2009 2009 mutatie 2008 mutatie x 1 000 x 1 000 % x 1 000 % Nieuw 39,5 49,4 -20,0 21,1 87,0 Lopend 296,5 288,8 2,7 163,8 81,0 Beëindigd 31,7 38,4 -17,5 18,3 73,8 vanwege max. duur 11,1 12,0 -6,8 5,0 123,7 vanwege werkhervatting 15,6 20,5 -24,2 9,4 66,0 overige redenen. 5,0 5,9 -15,6 3,9 28,7 Bron: UWV.
1 ) Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2009 zijn januari, april, juli, oktober en december 5- weekse verslagperioden. CBS Persbericht PB09-082

---- --