Gemeente Utrecht


Actuele mondelinge vragen 3 generatiecentrum Kanaleneiland
B.Dibi PvdA

Deze week heeft de PvdA fractie vernomen dat het proces naar zelfbeheer van het 3 generatiecentrum in Kanaleneiland nogal wat hobbels vertoont. Ontwikkelingen als het vertrek van de wijkmanager die een stimulerende rol vervulde bij de nadere uitwerking van de randvoorwaarden voor het centrum of het ontbreken van budget en uitstel van het uitvoeringsplan naar april, lijken hierbij een cruciale rol te spelen. Ook de spanning tussen enerzijds de vrijwilligers van het 3 generatiecentrum die aangestuurd worden door Doenja Dienstverlening en anderzijds de grote groep bewoners die het centrum graag in zelfbeheer willen is een knelpunt. Een voorbeeld hiervan is stichting OOK die al een tijd bezig is om samen met een groep vrouwen een laagdrempelige kinderopvangvoorziening in het 3 generatiecentrum te beginnen. Echter tot op heden zonder resultaat.

Juist in een wijk als Kanaleneiland is het voor het vergroten van de sociale samenhang en het verhogen van de leefbaarheid in de wijk van groot belang dat er continuïteit wordt geboden aan bewoners en bezoekers van het centrum.

De PvdA voelt zich en is betrokken bij de plannen rondom het 3 generatiecentrum, wij zijn een groot voorstander van ruimtes in zelfbeheer omdat je op deze manier de wijk teruggeeft aan de bewoners. Na onze schriftelijke vragen van 3 juli jl. hebben we weer diverse gesprekken gehad met bewoners uit Kanaleneiland. Hieruit blijkt wederom dat bewoners ontevreden zijn over hoe het proces nu loopt.


Naar aanleiding van de bovenstaande knelpunten wil de PvdA daarom de volgende vragen stellen aan het college:

1. Kunt u beamen dat op dit moment het grootste knelpunt zit in het feit dat Doenja Dienstverlening met een aantal vrijwilligers het 3 generatiecentrum bestuurt, terwijl er een grote groep bewoners in Kanaleiland is die het centrum heel graag in zelfbeheer wil?
2. Kan het college (als een regiehouder) aangeven wat zij aan dit knelpunt wil gaan doen?
3. Kan het college aangeven of er een algeheel overzicht is van het beschikbare budget voor dit specifieke centrum in het kader van de krachtwijkenaanpak?.
4. Stichting Ook wil samen met bewoners een rol spelen in het toekomstige centrum in zelfbeheer, kan het college aangeven of zij een rol weggelegd ziet voor Stichting OOK?
5. Kunt u aangeven of Doenja Dienstverlening bereid is om plaats te maken als hoofdhuurder voor de zelfbeheergroep?
6. Wilt u ons zo spoedig mogelijk een rapportage sturen met daarin de stand van zaken zoals vermeld in de antwoorden op de onze schriftelijke vragen van 9 juli en wilt u ons op de hoogte houden van het proces?


---- --