Universiteit Leiden

De autonomie van EU-agentschappen

EU-agenschappen zijn organen die namens de Europese Unie (EU) taken uitoefenen. Voorbeelden zijn de Europese Politiedienst (Europol) die in Den Haag gevestigd is, en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid in Parma. De agentschappen leveren een bijdrage aan het oplossen van problemen die de landsgrenzen overstijgen, zoals klimaatverandering of terrorisme. Dit concludeert Martijn Groenleer aan de hand van een uitgebreid onderzoek waarop hij 17 december promoveert.

Afbeelding - Martijn Groenleer
Bureaucratisch
Vaak wordt beweerd dat de oprichting van de agentschappen uitsluitend leidt tot een extra bureaucratische laag, bovenop al bestaande nationale en Europese organisaties. En die laag zou ook nog eens moeilijk te controleren zijn. De meeste agentschappen proberen juist op basis van hun autonomie uit de traditionele, bureaucratische kaders te breken. Ze doen dit vooral door nauw samen te werken met nationale organisaties. Autonomie
'De nadruk in de discussie over EU-agentschappen ligt op het versterken van de controle, en daarmee het inperken van hun autonomie', zegt Groenleer. 'Waar agentschappen er niet in slagen toegevoegde waarde te bieden, 'moet vooral aandacht zijn voor de mate waarin agentschappen zich onderscheiden op basis van hun inhoudelijke expertise, en waarin ze politieke steun genieten.' Meerwaarde
Het aantal EU-agentschappen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op dit moment zijn er dertig, met uiteenlopende taken en bevoegdheden. De toename van het aantal agentschappen en de uitbreiding van hun taken en bevoegdheden heeft geleid tot discussie over hun meerwaarde. Op dit moment evalueert de Europese Commissie daarom alle bestaande agentschappen. Voor het einde van het jaar publiceert ze hierover een rapport.

Promotie: donderdag 17 december, 15.00 uur
Martijn Groenleer
The autonomy of European Union agencies: A comparative study of institutional development. A Comperative Study of Institutional Development Faculteit: Sociale wetenschappen
Promotor: prof.dr. Th.A.J.Toonen

(15 december 2009/SH)