Gemeente Utrecht

Registratieverzoek Partij Vrij Utrecht, Democraten en Partij van de Eenvoud

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht is vandaag, donderdag 17 december bijeengekomen ter beoordeling van de ingediende registratieverzoeken van Partij Vrij Utrecht (PVU), Democraten en Partij van de Eenvoud (P.V.E.). Het Centraal Stembureau heeft de verzoeken van Partij Vrij Utrecht en Democraten niet-ontvankelijk verklaard. De Partij van de Eenvoud is wel geregistreerd.

De kieswet schrijft voor dat alleen een politieke groepering met volledige rechtsbevoegdheid een verzoek tot registratie van de aanduiding, waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, kan indienen. Beide groeperingen zijn geen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Uit de overgelegde stukken - te weten een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen - blijkt dat de Partij Vrij Utrecht een vereniging is met beperkte rechtsbevoegdheid.

De vereniging Democraten heeft geen afschrift van een notariële akte overgelegd waarin de statuten zijn opgenomen. Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Koophandel blijkt dat er geen sprake is van een politieke groepering , maar van een eenmanszaak.

Dit betekent niet dat deze groeperingen niet aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen deelnemen. Zij kunnen -als zij voldoen aan de wettelijke eisen rondom de kandidaatstelling - deelnemen met een lijst zonder aanduiding (een zgn. blanco lijst).

Het verzoek van de Partij van de Eenvoud voldoet aan de wettelijke voorschriften. Het Centraal Stembureau is dan ook overgegaan tot registratie van deze groepering.